آیا می دانید؟+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

كلمه ها بر احساسها و انديشه ها تاثير مي گذارند
احساسها بر افكار و كلمه ها مؤثرند
انديشه ها بر كلمه ها و احساسها تاثير مي گذارند

بگوييم : از اينكه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم

نگوييم : ببخشيد كه مزاحمتان شدم

 

*******************

 

درهاوائي فقط پانزده روز در سال باران نــــــــــمي بارد

قطب شمال کمترين دماي جهان را دارد

تنها قسمت بدن که در آن خون جريان ندارد قرنيه چشم است

مار «آناکوندا» تنها نمونه افعي است که بچه مي زايد

فقط با از دست دادن يک در صد از آب بدن ، احساس تشنگي ميکنيم

دهان انسان روزانه يک ليتر بزاق توليد ميکند

 

****************************

 

آیا تا بحال به این فكر كرده اید؟

Do you know?

آیا میدانید؟

a human body can bear only upto 45 Del (unit) of pain.

بدن انسان تنها قادر است تا استانه 45 واحد درد را تحمل كند

But at the time of giving birth, a woman feels upto 57 Del of Pain.

اما در زمان زایمان یك مادر تا 57 واحد درد را تحمل میكند

This is similar to 20 bones getting fractured at a time!!!!

این مانند اینست كه 20 استخوان بدن در آن واحد شكسته شود

LOVE UR MOM…

به مادر خود عشق بورزید

God couldn’t be everywhere and therefore he made Mothers…

از آنجایی كه خداوند نمیتوانست همه باشد مادر را آفرید

THE MOST BEAUTIFUL PERSON ON THIS EARTH…
OUR BEST CRITIC …
YET OUR STRONGEST SUPPORTER…
“MOTHER”
امیدوارم همیشه سایه مادراتون رو سرتون باشه و قدرشونو بدونید…

بهشت زیر پای مادران است.

 

 

 

 

 

Related posts