گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج + شما هيچ محدوديتي در توانايي انجام كارنداريد جز محدوديتهايي كه خودتان در ذهنتان ايجاد ميكنيد 1.

 1. شما هيچ محدوديتي در توانايي انجام كارنداريد جز محدوديتهايي كه خودتان در ذهنتان ايجاد ميكنيد .

 2. در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آميزي نهفته است .

 3. ترس و ترديد دشمنان اصلي موفقيت و كاميابي هستند .

 4. خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد ،بلكه با بهترين كسي كه مي توانيد باشيد مقايسه كنيد .

 5. در نخستين ملاقات با كسي ،در چشمهايش نگاه كنيد ، نامتان را به وضوح بگوييد و محكم به او دست بدهيد .

 6. ذهن شما مانند ماهيچه عمل مي كند . هر چه بيشتر آن را به كار گيريد قوي تر مي شود .

 7. ابتدا فكر كنيد ، تصميم بگيريد و سپس عمل كنيد . در كار مصمم باشيد .

 8. در تمام زندگي مسئوليت اعمالتان را به عهده بگيريد و از اينكه ديگران را مقصر بدانيد دست برداريد .

 9. آنقدر اعتماد به نفس را در خود تجسم كنيد تا تحقق پيدا كند .

 10. خوشبين باشيد. در هر شرايطي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد .

 11. هر مشكلي را كه در درون با آن مواجه مي شويد بذر موفقيت به همان اندازه به وجود مي آيد .

 12. ترديد داشتن نسبت به خود ، در از بين بردن نيروهاي بالقوه دروني ، از محدوديتهاي بيروني قوي تر است.

 13. از امروز تصميم بگيريد به جاي آن كه قرباني تغيير باشيد استاد تغيير شويد .

 14. بهترين راه پيش بيني آينده ساختن آن است .

 15. كليد موفقيت اين است . كارهايي كه از انجام آن وحشت داريد انجام دهيد .

 16. به آنچه كه مي خواهيد باشيد فكر كنيد نه آنچه نمي خواهيد.

 17. مكتوب كردن هدفها سريعتر از هرعامل ديگري در شما اعتماد به نفس ايجاد مي كند .

 18. به خودتان ايمان داشته باشيد . تنها نبض اين كلام استوار, مي تواند تمام توانتان را به تپش در آورد .

 19. هر چيزي كه با تمام وجود به آن معتقد باشيد به واقعيت بدل مي شود .

 20. اعتماد به نفس در دنياي بيرون با زندگي شرافتمندانه در دنياي درون آغاز مي شود.

 

 

 

 

 

Related posts