انتخابات 96 :: آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج     

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي طالبي نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي طالبي نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرجانتخابات 96 :: آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

  انتخابات 96 ::  آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا شريعت زاده نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا شريعت زاده نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهرداد پيدائي نام پدر موسى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهرداد پيدائي نام پدر موسى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: خانم سيمين شخصي توكليان نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سيمين شخصي توكليان نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج     

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد غلامي نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد غلامي نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير قرباني بيدروني نام پدر جمشيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير قرباني بيدروني نام پدر جمشيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عبدالرضا رضواني نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عبدالرضا رضواني نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اسلام مفتح نام پدر غلام کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي اسلام مفتح نام پدر غلام  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فريدون روحي سلوط نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فريدون روحي سلوط نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدنجم الدين فاطمي نام پدر سيدعزيز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدنجم الدين فاطمي نام پدر سيدعزيز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي اكبر عيني نام پدر رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي اكبر عيني نام پدر رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد ابي زاده نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد ابي زاده نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا علي حسيني نام پدر سهراب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا علي حسيني نام پدر سهراب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي نادر شيرازي محمدآباد نام پدر محمد مهدی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي نادر شيرازي محمدآباد نام پدر محمد مهدی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ابراهيم فردي نام پدر قربانعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ابراهيم فردي نام پدر قربانعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي شهرام شريفي ويسماني نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي شهرام شريفي ويسماني نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي ديانت نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي ديانت نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا آبش احمدلو نام پدر رزاق کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا آبش احمدلو نام پدر رزاق  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي عسگراني نام پدر محمد اسماعيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي عسگراني نام پدر محمد اسماعيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي فرشي دوستي حق نام پدر جعفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي فرشي دوستي حق نام پدر جعفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم اقدس رضائيان نام پدر محمد على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم اقدس رضائيان نام پدر محمد على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم فاطمه جاورانصاري نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم فاطمه جاورانصاري نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدكاظم مشتري نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدكاظم مشتري نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كامبيز درشته نام پدر رضا بالا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كامبيز درشته نام پدر رضا بالا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيداميد محبوبيان نام پدر سيد ايوب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيداميد محبوبيان نام پدر سيد ايوب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد مجدي نام پدر يزدانقلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد مجدي نام پدر يزدانقلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن رضا آريايي راد نام پدر الماس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسن رضا آريايي راد نام پدر الماس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي احد جعفرزاده نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي احد جعفرزاده نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي شايان سنجريان نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي شايان سنجريان نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي احمد پيرو نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي احمد پيرو نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمهرداد حسيني نام پدر سيد ايرج کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمهرداد حسيني نام پدر سيد ايرج  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جعفر لطفي نام پدر نبي اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جعفر لطفي نام پدر نبي اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ميلاد فرحيدري نام پدر غلامحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ميلاد فرحيدري نام پدر غلامحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدحسن همايون نژاد نام پدر سيد عبدالرحمان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدحسن همايون نژاد نام پدر سيد عبدالرحمان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي وحيد فخاريان نام پدر محمد باقر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي وحيد فخاريان نام پدر محمد باقر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجتبي مرادي اسلمرز نام پدر ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجتبي مرادي اسلمرز نام پدر ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد محمدي نام پدر غلامحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد محمدي نام پدر غلامحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجتبي صمدي نام پدر اسدالله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجتبي صمدي نام پدر اسدالله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي صادقي نام پدر رجبعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي صادقي نام پدر رجبعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين حسن نژاددرآباد نام پدر غلامحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين حسن نژاددرآباد نام پدر غلامحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد برادران نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد برادران نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي يوسف عباس آبادي نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي يوسف عباس آبادي نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد پارسا نام پدر عبدالرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد پارسا نام پدر عبدالرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ناصر شريفي مطلق نام پدر نادعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ناصر شريفي مطلق نام پدر نادعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمداسماعيل قاصدي نام پدر محمدجواد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمداسماعيل قاصدي نام پدر محمدجواد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ناصر شيني مقدم نام پدر ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ناصر شيني مقدم نام پدر ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود ساكت اف نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود ساكت اف نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مصطفي شاه وردي ئي نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مصطفي شاه وردي ئي نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حجت رفيعي پور نام پدر محمد مهدي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حجت رفيعي پور نام پدر محمد مهدي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجيد توصيفيان نام پدر اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجيد توصيفيان نام پدر اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامحسين جواني نام پدر کريم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامحسين جواني نام پدر کريم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سميه قليخاني نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سميه قليخاني نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جواد پورسيفي خيمه سري نام پدر على عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جواد پورسيفي خيمه سري نام پدر على عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عباس كريمائي نام پدر فرهنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عباس كريمائي نام پدر فرهنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجيد مجدي نام پدر عبدالله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجيد مجدي نام پدر عبدالله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات کرج | اسامی کاندید اهای کرج | تایید صلاحیت شدگان کرج | رد صلاحیت شدگان کرج

 

انتخابات کرج | اسامی کاندید اهای کرج | تایید صلاحیت شدگان کرج | رد صلاحیت شدگان کرج

 

سیاوش عطایی آسیب شناس | مدیر و موسس  گفتارتوان گستر | گفتاردرمانی | کاردرمانی | نوروفیدبک

 

سایتهای  مرتبط  

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.neurofeedbackalborz.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

انتخابات 96 :: آقاي ميثم خوانين زاده نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ميثم خوانين زاده نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي وحيد جهانگيري نام پدر پرويز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي وحيد جهانگيري نام پدر پرويز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي داود محمدي نام پدر اروجعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي داود محمدي نام پدر اروجعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كسري بازياري نام پدر اسمعيل مشهوربه خسرو کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كسري بازياري نام پدر اسمعيل مشهوربه خسرو  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمود كياني هرچگاني نام پدر چراغلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمود كياني هرچگاني نام پدر چراغلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم معصومه جهانشاهي نام پدر امين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم معصومه جهانشاهي نام پدر امين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي هوشنگ كريمي نام پدر كرم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي هوشنگ كريمي نام پدر كرم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي هوشنگ كريمي نام پدر كرم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي اخلاقي نام پدر چنگيز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي صمد ميري نام پدر عباداله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي صمد ميري نام پدر عباداله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم حميده محمدزاده تيتكانلو نام پدر غلامحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم حميده محمدزاده تيتكانلو نام پدر غلامحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدحسام الدين نجم الساداتي يزدي نام پدر سيدحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدحسام الدين نجم الساداتي يزدي نام پدر سيدحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهران شعبان زاده بلالمي نام پدر اسمعيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهران شعبان زاده بلالمي نام پدر اسمعيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدحميد حجازي نام پدر سيد ابوالفضل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدحميد حجازي نام پدر سيد ابوالفضل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي صادق ملاجعفري نام پدر نادر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي صادق ملاجعفري نام پدر نادر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا خسروي نام پدر محمودرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا خسروي نام پدر محمودرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا خسروي نام پدر محمودرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سهراب عزيزاللهي نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير رشتبري هاوستيني نام پدر ولى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير رشتبري هاوستيني نام پدر ولى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدكامبيز وجدي تولون نام پدر سيدكيومرث کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدكامبيز وجدي تولون نام پدر سيدكيومرث  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عليرضا صادقي نام پدر مسعود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عليرضا صادقي نام پدر مسعود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدرضا حسيني نام پدر سيد ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدرضا حسيني نام پدر سيد ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محسن رجبي نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محسن رجبي نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سيده صديقه عظيمي نيا نام پدر سيد محمد رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سيده صديقه عظيمي نيا نام پدر سيد محمد رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود ادريس عامري نام پدر عبدالعباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود ادريس عامري نام پدر عبدالعباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محسن صادق پورفرج نام پدر کيان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محسن صادق پورفرج نام پدر کيان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين دائمي نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين دائمي نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحسن ميرنوعي نام پدر سيدعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحسن ميرنوعي نام پدر سيدعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي كريمي رزكاني نام پدر حكمت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي كريمي رزكاني نام پدر حكمت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مصطفي طاهري نام پدر علي پناه کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مصطفي طاهري نام پدر علي پناه  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم نسترن لفافڃي نام پدر محمدحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نسترن لفافڃي نام پدر محمدحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حامد جليلي پور نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حامد جليلي پور نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم نسرين لازمي ونجاني نام پدر رجب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نسرين لازمي ونجاني نام پدر رجب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد فتاحي نام پدر سيف اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد فتاحي نام پدر سيف اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كامبيز اميري نام پدر نصور کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كامبيز اميري نام پدر نصور  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين توكلي كرماني نام پدر عزيزاله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين توكلي كرماني نام پدر عزيزاله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد حقي نومندان نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد حقي نومندان نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرشاد قبادي نام پدر محمدرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرشاد قبادي نام پدر محمدرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا عسكري نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا عسكري نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدسعيد حسيني نام پدر سيدعلي آقا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدسعيد حسيني نام پدر سيدعلي آقا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم ناهيد شاه بيگلو نام پدر احمدعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ناهيد شاه بيگلو نام پدر احمدعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد ياوري نام پدر عزت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد ياوري نام پدر عزت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امين عباس زاده نام پدر ميرزا احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امين عباس زاده نام پدر ميرزا احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدسالار محمدي نام پدر سيدنجف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدسالار محمدي نام پدر سيدنجف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي دهقانكار نام پدر محمد على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي دهقانكار نام پدر محمد على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عليرضا اسفندياري نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عليرضا اسفندياري نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا بائي لاشكي نام پدر فرج اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا بائي لاشكي نام پدر فرج اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا كارگر نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا كارگر نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ميرزاامين صادقي جوركاسري نام پدر ادريس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ميرزاامين صادقي جوركاسري نام پدر ادريس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ميرزاامين صادقي جوركاسري نام پدر ادريس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ميرزاامين صادقي جوركاسري نام پدر ادريس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمد ميربزرگي نام پدر سيدمحمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا شكوري نام پدر محمدنقي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا شكوري نام پدر محمدنقي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد اسلامي نام پدر خيبرعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد اسلامي نام پدر خيبرعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد نيك رنجبر نام پدر رشيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد نيك رنجبر نام پدر رشيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم ناهيد احمدي اشكفتكي نام پدر عبدالعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ناهيد احمدي اشكفتكي نام پدر عبدالعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجيد اميري نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجيد اميري نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم فتانه گماري نام پدر مرتضى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم فتانه گماري نام پدر مرتضى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مازيار خداداديان نام پدر مسعود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مازيار خداداديان نام پدر مسعود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي پرويز باقرنيا نام پدر عزيز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 

انتخابات 96 ::  آقاي پرويز باقرنيا نام پدر عزيز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 

 

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رحمان رمضاني نام پدر مسلم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رحمان رمضاني نام پدر مسلم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهنام شنوائي اصل نام پدر شاهپور کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي بهنام شنوائي اصل نام پدر شاهپور  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدجميل هاشمي نام پدر سيدجلال کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدجميل هاشمي نام پدر سيدجلال  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلام دولتي نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلام دولتي نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي درويش نام پدر يحيى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي درويش نام پدر يحيى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمد سجاديان فرد نام پدر سيد على محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمد سجاديان فرد نام پدر سيد على محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم عاطفه غلامي سيكارودي نام پدر جلال کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم عاطفه غلامي سيكارودي نام پدر جلال  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مهديه حسني نام پدر محمدعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مهديه حسني نام پدر محمدعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي جمشيدي نام پدر مهدي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي جمشيدي نام پدر مهدي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي نادر شيخ سيرداني نام پدر نادر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي نادر شيخ سيرداني نام پدر نادر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود شاددل نام پدر فريبرز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات 96 :: آقاي ايرج منعمي نودهي نام پدر ايرج کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 

    انتخابات 96 ::  آقاي ايرج منعمي نودهي نام پدر ايرج  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اكبر عسكري نام پدر مهدی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي اكبر عسكري نام پدر مهدی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم رقيه فريدي غرقه نام پدر اصحاب على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم رقيه فريدي غرقه نام پدر اصحاب على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي مصلحي فرد نام پدر حبيب اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي مصلحي فرد نام پدر حبيب اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرسول كديور نام پدر مجيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرسول كديور نام پدر مجيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي صدوقي نام پدر بهمن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي صدوقي نام پدر بهمن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ابراهيم علمي قرجه قيا نام پدر معصومعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ابراهيم علمي قرجه قيا نام پدر معصومعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد باقري نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد باقري نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سياوش عطائي نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سياوش عطائي نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا علي زاده نام پدر محمد رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا علي زاده نام پدر محمد رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير صبوري نام پدر صفى اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير صبوري نام پدر صفى اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا قرباني نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا قرباني نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مرضيه صفري ابيازني نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مرضيه صفري ابيازني نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم نوراله زاده گنكي نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مريم نوراله زاده گنكي نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم نسرين عباسي طهراني نام پدر مصطفى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نسرين عباسي طهراني نام پدر مصطفى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي شايان خاك مردان نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي شايان خاك مردان نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا عسگري گرمي نام پدر عيسي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا عسگري گرمي نام پدر عيسي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سايبا پورنوروز نام پدر عبدالمجيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سايبا پورنوروز نام پدر عبدالمجيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جمال تاج الدين نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جمال تاج الدين نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حامد كائدي چولانديم نام پدر شمس اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حامد كائدي چولانديم نام پدر شمس اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهرام غفاري نام پدر نصرت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي بهرام غفاري نام پدر نصرت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي آرتين نسيمي نام پدر مهيار کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي آرتين نسيمي نام پدر مهيار  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين امامعلي زاده نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين امامعلي زاده نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي سليماني نام پدر عبدالله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي سليماني نام پدر عبدالله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جليل صداقت نام پدر مصطفى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جليل صداقت نام پدر مصطفى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميدرضا رستمي گوهرداني نام پدر محمدعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميدرضا رستمي گوهرداني نام پدر محمدعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم ليلا غفارزاده مرقي نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ليلا غفارزاده مرقي نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي صادق جعفريان باباكندي نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي صادق جعفريان باباكندي نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي احسان بازگير نام پدر قاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي احسان بازگير نام پدر قاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مرضيه رشيدي نام پدر محمدرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مرضيه رشيدي نام پدر محمدرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن منشي پور نام پدر ميرعباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسن منشي پور نام پدر ميرعباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد جديدي نام پدر عباسقلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد جديدي نام پدر عباسقلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد خلج نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد خلج نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد كريمي رزكاني نام پدر کريم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد كريمي رزكاني نام پدر کريم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عليرضا حبيبي نام پدر باقر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عليرضا حبيبي نام پدر باقر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ناجي آل خميس نام پدر عبداله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ناجي آل خميس نام پدر عبداله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدصالح فرمهيني فراهاني نام پدر سيامك کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدصالح فرمهيني فراهاني نام پدر سيامك  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدعلي سقاي طوسي نام پدر محمدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدعلي سقاي طوسي نام پدر محمدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

منشور دهگانه انتخاباتی از کلام رهبری

 

منشور دهگانه انتخاباتی از کلام رهبری

1⃣ تقواي سياسي داشته باشيم
?تقواي سياسي؛ يعني هر کس که در کار سياست است، سعي کند با مسائل سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد کند. سياست به‌معناي پشت هم‌اندازي و فريب و دروغ گفتن به افکار عمومي مردم، مطلوب اسلام نيست. سياست يعني اداره‌ي درست جامعه؛ اين جزو دين است. تقواي سياسي، يعني انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند.(۱۳۸۱/۰۱/۱۶)

2⃣ انتخابات را پُرشور کنيم
?در درجه‌ي اوّل، دشمن مايل است که انتخابات بي‌رونق شود – البته در درجه‌ي دوم ممکن است کسي را بر کسي ترجيح دهند؛ اما آن درجه‌ي بعدي است؛ نقطه‌ي مقابل آن، براي دلسوزان نظام و شخص اين‌جانب، در درجه‌ي اوّل اين مهم است که انتخابات، انتخابات پُررونق و پُرشوري شود.(۱۳۸۰/۰۲/۱۱)

3⃣ مشارکت در انتخابات را حداکثري کنيم
?خيلي‌ها ممکن است پاي صندوق‌ها نيايند؛ به‌خاطر اين‌که حوصله‌اش را ندارند، وقتش را ندارند، درست اهميت قضيه را نمي‌دانند، متوجه تأثير رأي خودشان نيستند يا به کسي که به او اطمينان و اعتماد کنند، نرسيده‌اند؛ يا کسي را هم که شناخته‌اند، نپسنديده‌اند؛ لذا نمي‌آيند. تلاش شما بايد اين باشد که مشارکت را به معناي حقيقي کلمه حداکثري کنيد.(۱۳۸۴/۰۳/۰۵)

4️⃣ اصلح را پيدا کنيم
?در انتخابات مردم سعي کنند صالح‌ترين را انتخاب کنند… مهم اين است که شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‌ترين را پيدا کنيد. اينجا جائي نيست که من و شما بتوانيم به حداقل اکتفاء کنيم؛ دنبال حداکثر باشيد؛ بهترين را انتخاب کنيد.(۱۳۸۸/۰۲/۲۲)

5️⃣ به‌خاطر نامزدها در مقابل يکديگر قرار نگيريم
?ممکن است شما به يکي از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يک نامزد ديگر؛ اين موجب نشود که شما در مقابل هم قرار بگيريد… هيچ مانعي ندارد که شما به يکي علاقه‌مند باشيد، بنده به يکي ديگر علاقه‌مند باشم؛ شما به او رأي دهيد، من به ديگري رأي دهم.(۱۳۹۲/۰۳/۰۶)

6️⃣ آدم‌هاي خوب را به مردم معرفي کنيم
?کساني که زبان گويايي دارند، قلم توانايي دارند و آبرويي پيش مردم دارند مردم را توجيه و تشويق کنند و آدم‌هاي خوب را به آنها معرفي نمايند.(۱۳۷۴/۱۱/۱۴)

7️⃣ مراقب باشيم، علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد
?افراد گوناگون مي‌آيند؛ با منش‌هاي مختلف، با سلائق مختلف، با شيوه‌هاي گوناگون کار، در مقابل مردم قرار مي‌گيرند… هر کدام از نامزدهاي محترم هم طرفداراني دارند. بعضي‌ها از اين طرفداران متعصب هم هستند، خيلي علاقه‌مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خيلي خوب، باشند، حرفي نيست؛ اما مواظب باشيد، مراقب باشيد که اين علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد.(۱۳۸۸/۰۳/۱۴)

8️⃣ عنصر آگاهي‌ در انتخابات اثر دهیم
?[عنصر] آگاهي هميشه لازم است… جوان‌ها به‌هوش باشند، بيدار باشند. معيارها مشخص است. در انتخابات، اين آگاهي بايد اثر کند؛ در بيان خواسته‌هاي ملت اين آگاهي بايد تأثير بگذارد… کساني با رأي ملت سر کار نيايند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند و آبروي ملت ايران را ببرند. کساني سر کار نيايند که بخواهند با تملق‌گوئي به غرب، به دولت‌هاي غربي، به دولت‌هاي زورگو و مستکبر، به خيال خودشان بخواهند براي خودشان موقعيتي در سطح بين‌المللي دست و پا کنند.(۱۳۸۸/۰۲/۲۸)

9️⃣ ديگران را تخريب نکنيم!
?از بداخلاقي‌هاي انتخاباتي بايد به‌شدت پرهيز کنند؛ بدگويي کردن، اهانت کردن، تهمت زدن، براي عزيز کردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و رقبا را در چشم مردم خوار کردن، اينها راه‌ها و روش‌هاي صحيح و اسلامي نيست. رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقي.(۱۳۸۶/۱۰/۱۵)
?هرچه مي‌خواهيد، از نامزد مورد علاقه‌ي خودتان تمجيد کنيد، تعريف کنيد؛ اما ديگران را تخريب نکنيد.(۱۳۸۶/۱۰/۱۲)

? تبليغات صحيح کنیم، به‌دور از فريب و دروغ!
?امروز در دنيا، دمکراسي، يک دمکراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پُر زرق و برق توخالي، با سخنان فريب‌آميز، آن‌چنان بر ذهن مردم سنگيني مي‌کند، که امکان انتخاب درست را به مردم نمي‌دهد؛ نمي‌گذارند مردم فکر کنند… تبليغ، صحيح و حق است؛ اما با معناي واقعي کلمه، با حفظ حدود شرعي کلمه، به دور از فريب، به دور از کارهاي دروغين و نمايشي، به دور از متهم کردن اين و آن.(۱۳۷۰/۰۹/۲۷)

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی و گروه درمانی کرج

 

 

 

 

 

           منشور اهداف مرکز گفتار توان گستر

 

 اهداف گروه  توانبخشی  گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اندمی باشد واز آنجا که کلیه متخصصان مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش  و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد .  

 

 

 
سایتهای  مرتبط

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.neurofeedbackalborz.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

اطلاعيه مهم بانك مركزي برای تمامي دارندگان حساب بانكي

 

اطلاعيه مهم بانك مركزي برای تمامي دارندگان حساب بانكي

?در راستای راه اندازی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی)، كليۀ مشتريان بانك‌ها لازم است با مراجعه به هر یک از شعب بانك خود، از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای‌شان اطمینان حاصل نمائید
?در غير اينصورت، امکان ارائه خدمات بانکی به حسابهای دارای نقص اطلاعات پس ازتاریخ 96/2/15 امکان‌پذیر نخواهد بود./مرصادنیوز

نتیجه بررسی صلاحیت

 

کاندیدای شورای شهر طی امروز و فردا می توانند با مراجعه به ستاد انتخابات نتیجه بررسی صلاحیت خود را دریافت کنند.

 

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها امروز به فرمانداریها اعلام میشود

نتیجه بررسی صلاحیت‌ داوطلبان شوراها امروز 31 فروردین به فرمانداری‌ها تحویل میشود و یکم و دوم اردیبهشت نیز نتایج بررسی صلاحیت‌ها به‌صورت مستقیم و محرمانه به کاندیداها اعلام خواهد شد.

کسانی که ردصلاحیت می‌شوند، می‌توانند در مدت چهار روز به هیات‌های استانی مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کنند.

ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

 

ای تو کعبه را نگین، یا امیر المؤمنین

ای تو خلقت را پدر، وی خلائق را امین

کن نظر از روی لطف، به تمام پدران

روز سیزده رجب، ای امیر مؤمنان

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه برخی با علم به رد صلاحیت ثبت‌نام می‌کنند، خطاب به آنان گفت: برای نظام هزینه ایجاد نکنید.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه برخی با علم به رد صلاحیت ثبت‌نام می‌کنند، خطاب به آنان گفت: برای نظام هزینه ایجاد نکنید.

 

به گزارش کرج رسا به نقل از مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با اشاره به فرارسیدن بیستم فروردین‌ماه روز قطع رابطه سیاسی با آمریکا، اظهار کرد: این روز، روز مبارکی است زیرا طبق تعالیم قرآن کریم رابطه با ظالم برای فرد و جامعه مضر است.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید به عاقبت کشورهای که با آمریکا رابطه دوستانه داشته‌اند بیندیشیم، خطاب به مردم گفت: ندید به اسم برجام و رفع تحریم چه بلایی بر سر صنعت هسته‌ای کشور آوردند.

وی بابیان اینکه بیستم فروردین‌ماه روز ملی فناوری هسته‌ای نام‌گذاری شده است، گفت: آن‌ها ادعا کردند که باز کردن پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران را خواستار هستیم آرزوی آن‌ها این است که صنعت هسته‌ای از ایران گرفته و از بین برده شود.

خطیب جمعه شهرستان کرج با تأکید بر اینکه به فضل پروردگار آرزوی دشمنان در خصوص از بین بردن صنعت هسته‌ای ایران تحقق نخواهد یافت، گفت: با حضور دانشمندان جوان و متعهد و انقلابی ایران اسلامی پرچم ایران اسلامی همیشه برافراشته خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری خطاب به مردم گفت: شما برای رأی دادن به افراد باید حجت شرعی داشته باشید، چرا به کسی که می‌دانید اهلیت لازم را ندارد رأی می‌دهید.

وی تأکید کرد: به کسانی که دستشان آلوده به فساد است، شجاعت لازم برای مقابله بارانت خواری و ویژه خواری را ندارند بلکه مبتلابه این امور هستند و تجملات و اشرافی گری همه زندگی آن‌ها را پرکرده است و رسیدگی به طبقه محروم اولویت کاری آن‌ها نیست، دوره آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تمام‌شده می‌دانند، به فکر استقلال کشور و مردم نیستند بلکه عزت را در نزدیک شدن به قدرت‌های استکباری و توجه به آن‌ها به‌خصوص آمریکا می‌دانند، دم از ولایت می‌زنند اما برخلاف مسیر مشخص‌شده توسط ولی حرکت می‌کنند، نمی‌شود رأی داد.

آیت‌الله حسینی همدانی خطاب به مردم به‌ویژه جوانان و رأی اولی‌ها، گفت: بصیر باشید مطالب و افراد را رصد کرده و دقت کنید که آن تیری که رها می‌کنید به قلب دشمن بخورد نه به خودی‌ها.

خطیب جمعه کرج با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا به مردم گفت: باید ببینید کسی را که انتخاب می‌کنید توان و تخصص لازم را دارد یا خیر زیرا مسائل مهم شهر در شورا دنبال می‌شود اگر بخواهند خوب عمل کنند و واقعاً شورای شهر باشند باید درباره ترافیک، بهداشت، محیط‌زیست، مبلمان شهری و آموزش و بسیاری از امور دیگر ورود کنند.

وی بر حضور افراد با تخصص‌های لازم در انتخابات شورای شهر تأکید کرد و گفت: در شهر کرج چندین دوره شورا برگزارشده، شهردار انتخاب کرده‌اند برخی نیز سالیانی در شورا حضورداشته‌اند ضمن تشکر از تلاش‌ها برای احداث پل‌ها و زیرگذرها باید گفت ضعف‌های زیرساختی زیادی در شهر وجود دارد که باید شورای جدید در پی رفع این ضعف‌های زیرساختی باشد.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه باید افرادی که می‌خواهند در انتخابات شورا شرکت کنند باید برنامه جامع داشته باشند، گفت: محدوده شهر را باید مشخص کنند باید بدانند شهر به چه میزان نیاز به بزرگ شدن دارد درحالی‌که مثل چاه بزرگی می‌ماند که دائماً در حال بزرگ شدن بدون هیچ نظام‌مندی خاصی است.

سیاسی بازی‌ها به کارآمدی نظام ضربه می‌زند

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه در سال‌های که بحث مهم اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است با چه توجیهی فروشگاه‌های بزرگ که مربوط به تولیدات کشورهای دیگر است در شهر راه‌اندازی شده و هنوز ادامه دارد، گفت: اگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است باید فنّاوری وارد شود نه بازار مصرف به پا شود.

وی بابیان اینکه توان و تولید داخلی در حد بالایی قرار دارد، گفت: وجود ۳۳ میلیون جوان در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به فرموده رهبری باید کار دست نیروهای انقلابی و بانشاط باشد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه در این امور نباید سیاسی فکر کرد، گفت: متأسفانه سیاسی بازی‌ها به کارآمدی نظام ضربه می‌زند.

خطیب جمعه کرج در ادامه یادآور شد: برخی از افراد ناکارآمد برای اداره امور استفاده می‌کنند وقتی می‌گویم از افراد انقلابی استفاده شود می‌گویند در خط ما نیست یا می‌گویند چون با فلانی رفت‌وآمد دارد یا به دیدن امام‌جمعه می‌رود حق ندارد در آن مسئولیت باشد.

وی با تأکید بر اینکه این‌گونه برخوردها ظلم به‌نظام است، گفت: همین رفتارها باعث ایجاد بسیاری از ضعف‌های در شهر کرج و استان البرز است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تصریح کرد: امروزه اهمیت ندادن به توسعه تولیدات داخلی و گفتمان سازی نکردن برای استفاده از تولیدات داخل همانند بازی کردن در زمین دشمن است دشمنی که می‌خواهد از اقتصاد به‌عنوان حربه برای ضربه زدن به کشور و نظام استفاده کند.

آیت‌الله حسینی همدانی ادامه داد: ضمن مطالبه گری از دولت فعلی برای اجرایی کردن دقیق اقتصاد مقاومتی همه مردم و دستگاه‌های نظام برای تحقق این مهم بدون در نظر گرفتن خطوط سیاسی و جناحی به مسئولان کمک کنند زیرا باید این وظیفه ملی و دینی به سرانجام برسد امیدواریم خروجی انتخابات آتی چه در شوراها و ریاست جمهوری در این زمینه تحول ساز باشد.

وی در بخش دیگری به موضوع صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: عده‌ای به خاطر مشکلاتی رد صلاحیت می‌شوند ولی عده‌ای با علم بر اینکه می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند وارد این عرصه شده‌اند این‌ها بنا را بر این گذاشته‌اند که برای نظام هزینه ایجاد کنند.

به گفته آیت‌الله حسینی همدانی برخی که دارای محکومیت سیاسی و جزایی هستند و یا در فتنه حضورداشته و به لحاظ رفتاری مرتکب جرم شده‌اند دوباره ثبت‌نام می‌کنند این برخورد حکایت از ایجاد هزینه برای نظام است.

آمریکا بدنبال اعمال فشار در منطقه است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به افرادی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند ولی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، گفت: آن‌ها هدفی جز زیر سؤال بردن نظام ندارند می‌خواهند دشمنان مدعی شوند یک هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و ۴۰۰ نفر رد صلاحیت شدند.

آیت‌الله حسینی همدانی اقدام چنین افرادی را جرم دانست و از دستگاه‌های قضایی نظامی خواست در این رابطه بررسی‌های لازم را به عمل آوردند.

وی در بخش دیگری به وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت: برخی در خصوص استفاده از صلاح شیمیایی توسط سوریه داستان‌سرایی کرده‌اند درحالی‌که انفجار صورت گرفته مربوط به گروه تروریستی فتح الشام بوده است.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه دولت‌های غربی در این خصوص فشار می‌آوردند تا امتیاز بگیرند، گفت: آمریکا در سال ۲۰۱۲ با عنوان عدم استفاده سلاح شیمیایی فشارهای را در منطقه به وجود آورد و دمشق را خلع صلاح کرد.

خطیب جمعه کرج با اشاره به حمله آمریکا به سوریه که تلفاتی در پی داشته است، گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک ریشه‌های ظلم خشکانده شود.

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج تعداد اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان کرج را بر مبنای آمار جمعیتی سال ۹۵ اعلام کرد .

 

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج تعداد اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان کرج را بر مبنای آمار جمعیتی سال ۹۵ اعلام کرد .

 

به گزارش کرج رسا، علی قنبر زمانی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرهای مختلف شهرستان کرج از جمله شهر کرج یک میلیون ۹۵۶ هزار و ۲۶۵ نفر ،شهر کمالشهر ۱۴۱ هزار و ۶۶۹ نفر ، شهر محمد شهر ۱۱۹هزار و ۴۱۸ نفر ، شهر ماهدشت ۶۲ هزار و ۹۱۰ نفر ، شهر گرمدره ۲۲ هزار و ۷۲۶ نفر و شهر آسارا ۱۷ هزار و ۱۵۰ نفر است.

وی ادامه داد بنابراین تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان کرج شامل شهر کرج ، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل، شهر کمالشهر ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل، شهر محمدشهر ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البد، شهر ماهدشت ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل، شهر گرمدره ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل، شهر آسارا ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل خواهد بود.