لکنت شکن :: دی . ای . اف و لکنت

دی . ای . اف و لکنت :

بین لکنت ناشی از( دی. ای. اف ) و لکنت واقعی تفاوتهایی وجود دارد . نیلی در سال 1964 افراد لکنتی و غیر لکنتی را تحت شرایط ( ان . ای . اف ) و تاخیر 140 میلی ثانیه ای در پس نورد شنیداری مورد مقایسه قرار داد و گزارش کرد که قضاوت کنندگان توانایی ایجاد تمایز بین گفتار افراد لکنتی تحت شرایط ( ان . ای . اف ) را داشتند . تیزو در سال 1963 بشدت نیلی را مورد انتقاد قرار داد زیرا او لکنتی های را که عمری لکنت کرده بودند با افرادی که تحت شرایط ( دی . ای . اف ) برای اولین بار دچار لکنت می گشتند مورد مقایسه قرارداده بود .

لانگووا و موراوک در سال 1964 افراد لکنتی و کلاتر را تحت شرایط ( دی . ای . اف ) با یکدیگر مقایسه نمودند و پی بردند که افراد لکنتی پیشرفت ( افزایش روانی گفتار ) قابل ملاحظه ای مشاهده می گردید در حالیکه در افراد کلاتر بهمین میزان افت رواین گفتار ایجاد می گردید .

وینگیت در سال 1970 بعدها اظهار داشت که ( دی . ای . اف ) هم در افراد لکنتی و هم در افراد غیر لکنتی منجر به افزایش شدت صدا – ریزش هجا و مدت و زمان آواسازی می گردد لیکن افراد غیر لکنتی تحت شرایط ( دی . ای . اف ) بعد از گفتن چند کلمه اول شروع بع بروز علایم ناروانی می نمایند حال آنکه افراد لکنتی در شرایط ( دی . ای . اف ) بیشتر سه کلمه آغاز بین علایم ناروانی را از خود بروز می دهند .

بین لکنت واقعی و لکنت حاصل از ( دی . ای . اف ) تفاوتهای الکترو هیو گرافی مشهودی می باشد .

لکنت بیشتر روی واکها به وقوع می پیوندد حال آنکه ناروانیهای حاصل از ( دی . ای . اف ) در واکهاو هم خوانها به یک میزان مشاهده می گردد . لکنت بیشتر در قسمتهای آغازین جمله به وقوع می پیوندد و حال آنکه ناروانیهای حاصل از ( دی . ای . اف ) بیشتر در بخشهای بعدی جمله ظاهر می گردد .

 

 

لکنت شکن :: نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)

نظریه ها :

نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)  ذهن عده کمی از متخصصین را به خود مشغول داشته است .

 ست و جمل که در این زمینه تحقیق کرده اند  فرض می کنند که عملکرد گفتا ر بر اساس دو سیستم پسنورد یعنی پس نورد حس شنوایی وسیستم پسنورد حس داخل دهانی پی ریزی میگردد . در صورتیکه ایندو سیستم بطور همزمان عمل نکنند اختلالاتی در گفتار بروز خواهند کرد . میزان حساسیت و آسیب پذیری افراد نسبت به این عدم همزمانی متغییر می باشد . لیست و جمیل اظهار می دارند که افراد لکنتی بیشتر بر سیستم پسنورد شنیداری تکیه می کنند .

در حالیکه افرادی که دارای گفتار طبیعی هستند بیشتر بر سیستم پسنوردحس داخل دهانی متکی هستند .

 به ترتیب مشخص می گردد که چرا گفتار افراد غیرلکنتی تحت شرایط ( دی . ای . اف ) دچار از هم گسیختگی می گردد حال آنکه گفتار افراد لکنتی در این شرایط روان تر می گردد .

این امکان نیز وجود دارد که تاخیری که در نتیجه ( دی . ای . اف ) در تولید گفتار اعمال میگردد این فرصت را برای فرد لکنتی فراهم آورد که گفته های خود را بصورت کارآمد تری و با حداقل مداخله عواملی چون تکیه گفتار و دیگر عناصر نوای گفتار زمان بندی نماید .

ونیگیت در سال 1976 پس از مرور چندین پژوهش اینچنین نتیجه گیری کرد که عملکردهای شنیداری نظیر جهت یابی صدا – برتری راه شنوایی … در افراد لکنتی متفاوت از افراد غیر لکنتی می باشد یا حداقل از ثبات کافی برخوردار نیست .

 

 

لکنت شکن ::مدت زمان تاخیر و سطوح بلندی صدا

مدت زمان تاخیر و سطوح بلندی صدا:

بلک یازده نوع مدت زمان تاخیر را مورد ارزیابی قرار داد ( از سطح بدون تاخیر تا سطح تاخیر 300 میلی ثانیه ) و پی برد که اثر خوب ( دی. ای . اف ) در 180 میلی ثانیه به نقطه اوج خود می رسد . وی اینگونه فرض کرد که این نقطه اوج با واج ارتباط دارد.

 لیکن تغییر پذیری هر صدا در واحد های هجایی گوناگون به علاوه تفاوتهای فردی اساس چنین فرضیه ای راسست و متزلزل می سازد.

  فیرفبکز و گاتز در سال 1958 پی بردند که تاخیر 200 میلی ثانیه خوب تر از تاخیر100-300-400 میلی ثانیه می باشد .

دیگر پژوهشگران نیز مدت زمان 180 تا 200 میلی ثانیه را ذکر کرده اند.

تیمونز و بودریو در سال 1972 گزارش نمودند که کودکان کم سن تر بیش از کودکان بزرگتر تحت تاثیر تاخیرهای طولانی مدت قرار می گیرند .

واکنش افراد نسبت به تاخیر درپسنورد شنیداری به سن آنها بستگی دارد

هم  و اتید در سال 1967 از سطوح بلندی 30- 45 – 60 – 75 ( اس . پی . ال  ) بالا ی سطح ( اس . آر . تی آستانه دریافت گفتار ) استفاده نمودند و مشاهده کردند که در افراد طبیعی  سرعت گفتار (دبلیو . پی . ام ) در شرایط تاخیر در پس نورد شنیدار ی طبیعی( ان . ای . اف ) 170 بود که در سطح بلندی اول به 180 افزایش می یافت و در آخرین سطح بلندی مجددا به 170 کلمه در دقیقه می رسید .

از سوی دیگر در افراد لکنتی سرعت گفتار در شرایط ( ان . ای . اف ) 120 کلمه در دقیقه بود  دسی بل  75 که در سطح بلندی بعدی بصورت بی قاعده افزایش می یافت تا اینکه در سطح بلندی اس پی ال به 160 کلمه در دقیقه می رسید .       

  بطور کلی نتایج گویای این مطلب هستند که واکنشهای افراد مبتلا به اختلالات گفتاری مشابه به افراد دارای گفتار عادی نبود .

با افزایش سطح بلندی صدا بتدریج به میزان کارایی تاخیرها افزوده می گردد که بدلیل  رفلکس  صوتی نوهبارکه در نتیجه افزایش سطح بلندی صورت می گیرد می باشد .

 

 

لکنت شکن :: اثرات  تاخیر در پسنورد شینداری

اثرات  تاخیر در پسنورد شینداری :

تاخیر در پسنورد شنیداری اثر قابل ملاحظه ای بر گفتار فردی که در حال صحبت کردن است می گذارد و از این طریق روند بررسی و کنترل شنیداری مختل می گردد و برون ده گفتاری فرد بصورت معناداری تحت تاثیر قرار می گیرد  

لی در سال 1951 نظریه ای  داشت مبنی بر این که تاخیر های 100 تا 150 میلی ثانیه ای منجر به اختلالاتی در سرعت و ریتم و سایر جنبه های گفتاری در افراد عادی می گردد به نحوی که گوینده دچار گیر ( توقف ) کشیده گویی و تکرار و بروز دیگر علایم ناروانی می گردد. لی جهت توصیف گفتار چنین فردی از اصطلاح (لکنت مصنوعی ) استفاده نمود که بعد ها صاحبنظران این حالت را اثر منفی لی نامگذاری نمودند .

فیر بنکر و گاتمن در سال 1958 از اختلالات تولیدی و نا روانی گفتار در افراد عادی با عنوان اثرات مستقیم و از اختلالات ارتفاع و بلندی صوت و واکنشهای ناشی از فشار عاطفی با عنوان اثرات غیر مستقیم ( دی . ای . اف ) یاد کردند . بطور کلی تحت شرایط ( دی . ای . اف ) این موارد در افراد عادی مشاهده می گردد:

تکرار هجا و صدا- کاهش سرعت گفتار – کشیده گویی واکه – افزایش سطح بلندی صدا و کاهش سطح نواسانات و تغییر و تنوعات بلندی و ارتفاع صوت .

 بلک در سال 1955 گزارش کرد که چنانچه فردی تحت شرایط پس نورد شنیداری طبیعی

( ان . ان . اف ) از روی متنی بخواند سرعت خواندن وی کمتر از سرعت طبیعی گفتار او خواهد بود .

اسپیکادر در سال 1954 اظهار داشت که پاسخ هر فرد به ( دی . ای . اف ) با میزان وابستگی وی به علایم درونی یا بیرونی مرتبط است .

ونکا تاجیری در سال 1980 اینگونه نتیجه گیری کرد که ( دی . ای . اف ) عوامل گفتاری در سطح هجا را تحت تاثیر قرار می دهد . باچراخ در سال 1964 اظهار داشت که بنظر می رسد که خانم ها الگوی پاسخ متفاوتی نسبت به ( دی . ای . اف ) می دهند .

 

 

لکنت شکن :: تاخیر در پسنورد شنیداری

تاخیر در پسنورد شنیداری

لی در سال 1950 اولین کسی بود که در مورد اثرات تاخیر در انتقال گفتار به گوشهای گوینده ( تاخیر در پسنورد شنیداری ) گزارشی تهیه نمود . در اوایل دستگاه( دی . ای . اف ) به شکل کاملا ساده ای از تغییر یک ضبط صوت مغناطیسی ساخته می گردید . هر هد  ضبط بصورت جداگانه و همزمان با نوار ضبط صوت تماس پیدا می کرد و سیگنال ( پیام ) شنیداری لحظه ای پس از آنکه ضبط می گردید مجددا پخش می شد . میزان تاخیر بستگی به میزان فاصله بین دو هد ضبط و پخش و سرعت نوار داشت .

گوشی ها سوکت سیمشان به خروجی ضبط صوت وصل می گردید و دکمه شدت ( بلندی ) صدای دستگاه روی درجه حداکثر گذاشته می شد تا مشکل تضعیف سیگنالهای گفتاری توسط بالشتکهای هدفون برطرف گردد . ما در حین صحبت کردن از دو طریق پسنورد گفتاری خود را دریافت می داریم  راه استخوانی و راه هوایی که پسنورد شنیداری تاخیر یافته در راه هوایی  بوجود می آید و آنچه که از طریق راه استخوانی می شنویم بدون تاخیر و بلافاصله به گوش خواهد رسید .

 

 

گفتاردرمانی تخصصی سکته مغزی کرج :: تشخیص افتراقی

تشخیص افتراقی

گاهی اوقات لازم است که گفتار درمان بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کنند تمایز بگذارد . پنج اختلالی را که ممکن است با آفازی اشتباه گرفته شوند به شرح زیر می باشند . 

اکثرا افراد غیر متخصص آفازی را به عنوان عقب ماندگی ذهنی روانی بودن – فلج شدن زبان و ….. قلمداد می کنند که اینکار برای بیمار نتایج وخیمی در برخواهد داشت ولی نباید از خاطر دور داشت که آفازی ممکن است با هر یک از اختلالات یاد شده همراه باشد

عقب ماندگی ذهنی

تجربه کلینیکی نشان داده است که تحلیل بیشتر افراد غیر متخصص و حتی عده ای از متخصین از آفازی این است که : فلانی عقل خود را از دست داده است .

به سهولت می توان گمان نمود که تعداد زیادی از بیماران آفازی ارزیابی نشده و درمان نشده بر اساس پیش داوری نادرست که به عقب ماندگی ذهنی مبتلا هستند در آسایشگاه ها یا در گوشه های تنگ و تاریک دیگری رو به تحلیل و ضعف می روند .

پسیکوز

اگر چه متخصصین تقریبا بسهولت می توانند آفازی را از پیسکوز متمایز سازند ولی با توجه به  علائمی که بیمار آفازی از خودش نشان می دهد می توان فهمید که چرا افراد غیر متخصص در تمایز این دو از یکدیگر با اشکال مواجه می شوند . بیمار آفازی ممکن است وقتیکه منظورش نه است بگوید بله از گفتار زشت و ضد اجتماعی آزادانه استفاده کند .

معمولا بیجهت بخندد یا گریه کند دچار خوشی کاذب بشود – اختلالات خود را انکار کند و یادچار یاس و افسردگی شدید بشود .

با اینحال تمایز ویژگیهای فرد مبتلا به پسیکوز از آفازی نسبتا واضح است یعنی :

تخریب شدید شخصیت – نه فقط سرخوردگی یا طغیان عاطفی وقتیکه تلاش می کند تا صحبت کند یا چیزی را درک کند و اختلال یا از دست دادن تماس با واقعیت اکثریت بیماران آفازی علائمی از زوال عقل یا اختلالات شدید در درک واقعیت را نشان نمی دهند .

بیماران آفازیک حتی وقتیکه درک شان هم آسیب دیده است نسبت به موقعیت ها و اشخاص پاسخ مناسبی ارائه می دهند  رفتارشان عاقلانه و پاسخهایشان در چهار چوب سازماندهی زبانشان قابل پیش گویی است . پاسخ ها و رفتارشان عجیب و غریب نیست

با توجه به تفاوتهایی که در مورد بیماران آفازیک و پسیکوز گفته شده بعضی از بیماران آفازی به علائمی از پسیکوز خصوصا دوره هایی از افسردگی شدید مبتلا می شوند .

فلج شدن زبان یا تارهای صوتی

تعداد زیادی از بستگان بیمار آفازی به این نتیجه می رسند که آسیب دیدگی زبان بیمار از فلج شدن زبان یا حنجره ناشی می شود حتی گاهی اوقات بعضی از پرستارهای آموزش دیده و با تجربه بیمارستانها وقتیکه آفازیک بزرگسال مواجه می شوند قلمی بدست بیمار می دهند و از او می خواهند تا آنچه را که نمی تواند از طریق صحبت کردن بدیگران بفهماند از طریق نوشتن با آنها تفهیم کند .

ولی ما می دانیم که آفازی نوعی از هم گسیختگی سمبلیکی عمل کرد مغز است و در این اختلال بدون توجه به ابزاری که برای ابزار این عمل بکار گرفته می شود پیامها زبان و محتوای آن دستخوش اختلال شده است . 

در حالیکه بیماران مبتلا به دیس آرتری یا فلج حنجره دارای اختلال در جنبه مکانیکی زبان می باشند . ولی بطور مسلم بعضی از بیماران بعلت سکته مغزی یا سایر انواع ضایعه مغزی ممکن اس در هر دو جنبه دارای جنبه مکانیکی و جنبه سمبلیکی دارای اشکال باشند .

موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی

گفتار درمان ها با بیمارانی که هیچگونه آسیب دیدگی عضوی ارگانیک در آنها مشاهده نمی شود ولی وانمود می کنند که قادر به صحبت کردن نمی باشند یا بیمارانی که وجود یک اختلال را بیش از حد معمول جلوه می دهند مواجه می شود عده ای ممکن است دریافتن تضاد روانی که بطور ناخود آگاه باعث عدم وجود گفتار می شود تلاش نمایند .

اینگونه عامل روانی را که بطور ناخود آگاه باعث اختلال در گفتار می شود نوروز بدیلی می نامند سه ویژگی موتیسم غیر عضوی را از آفازی متمایز می سازد :

  • بیمار مبتلا به آفازی تقریبا همیشه با اشکال در درک مواجه است در صورتیکه بیمار مبتلا به موتیسم هیستریکی بطور کلی هر چیزی را که به او گفته می شود می فهمد حتی دستورات پیچیده را .

  • بیمار مبتلا به صدمه مغزی آفازی نسبت به اختلال زبانی خویش نگرانی نشان می دهد در حالیکه فرد مبتلا به اختلال روانی نسبت به عدم توانایی خود بی تفاوت است زیرا آسیب دیدگی او راه حلی برای اضطراب او می باشند .

  • فرد مبتلا به هیستری بسیار ساکت بوده و صحبت نمی کنند ولی حتی بیماران مبتلا به آفازی شدید علائمی از گفتار اتوماتیک – فحش دادن – شمارش اعداد – زمان – عادات و تشریفات اجتماعی را نشان می دهند .

بسیاری از بیماران آفازیک به پرسش درباره مواردی که به صورت پشت سر هم گفته می شود پاسخ می دهند . و بعضی از بیماران حتی می توانند بعد از اینکه آزمایش کننده چند کلمه را بیان کرد آن کلمات را تکرار نمایند .

 

انتخابات 96 :: خانم نسرين حسيني دلجو نام پدر رحمت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نسرين حسيني دلجو نام پدر رحمت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي هادي قرباني نام پدر بهارعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 

 

 

 

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين نعمائي نام پدر محمد تقى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين نعمائي نام پدر محمد تقى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي تميزي نام پدر محبت کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي تميزي نام پدر محبت  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي مرادي نام پدر آدشيرين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي مرادي نام پدر آدشيرين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهروز احمدزاده چقوشي نام پدر قربانعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي بهروز احمدزاده چقوشي نام پدر قربانعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد كرم آشتياني نام پدر علي رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد كرم آشتياني نام پدر علي رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد بزاز نام پدر بهرامعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد بزاز نام پدر بهرامعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جعفر اميني نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جعفر اميني نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد موسوي ثابت نام پدر سيد مهدی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد موسوي ثابت نام پدر سيد مهدی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجيد بابائي نسب نام پدر فضل اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مجيد بابائي نسب نام پدر فضل اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير محمدي پور نام پدر اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير محمدي پور نام پدر اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم نرگس اسلام دوست نام پدر علي اكبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نرگس اسلام دوست نام پدر علي اكبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدباقر نوروزي نام پدر محمدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدباقر نوروزي نام پدر محمدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدرضا عسگريان نام پدر سيد باقر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدرضا عسگريان نام پدر سيد باقر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين آسوده نام پدر حسينعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين آسوده نام پدر حسينعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم پاشازاده نام پدر بيژن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مريم پاشازاده نام پدر بيژن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا انواري نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا انواري نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد عمراني نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد عمراني نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدايوب شيرزادي نام پدر مجيد درضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدايوب شيرزادي نام پدر مجيد درضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد هزار نام پدر محمدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد هزار نام پدر محمدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحسن جوادي نيا نام پدر سيدناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحسن جوادي نيا نام پدر سيدناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدحسين خسروي نام پدر رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدحسين خسروي نام پدر رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد كريم زاده گان نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد كريم زاده گان نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا انصاري نام پدر معرفت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا انصاري نام پدر معرفت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم حوا ويسهء نام پدر نظير کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم حوا ويسهء نام پدر نظير  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا پاكروان نام پدر عزت کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا پاكروان نام پدر عزت  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم معصومه كردعلي پوركوجل نام پدر مظفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم معصومه كردعلي پوركوجل نام پدر مظفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم نرگس نوري جمشيدي نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم نرگس نوري جمشيدي نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محسن رئيسي نام پدر ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محسن رئيسي نام پدر ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي كريمي نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي كريمي نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا آب روشن نام پدر هاشم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا آب روشن نام پدر هاشم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميدرضا كلهر نام پدر فيضاله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميدرضا كلهر نام پدر فيضاله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي سالاري عرب نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي سالاري عرب نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم فوزيه نظري نام پدر پيرنظر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم فوزيه نظري نام پدر پيرنظر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عرفان الدين زرنوشه فراهاني نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عرفان الدين زرنوشه فراهاني نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدعلي طاهرزاده نام پدر سيد داوود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدعلي طاهرزاده نام پدر سيد داوود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير طهماسبي نام پدر اسداله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير طهماسبي نام پدر اسداله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا فرخي نام پدر اسماعيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رضا فرخي نام پدر اسماعيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ناصر دهقاني سانيج نام پدر اسداله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ناصر دهقاني سانيج نام پدر اسداله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم اعظم السادات مصطفوي نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم اعظم السادات مصطفوي نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم ندا حشمدار نام پدر صدراله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ندا حشمدار نام پدر صدراله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمجيد ميرحاجيان نام پدر سيد ابراهيم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمجيد ميرحاجيان نام پدر سيد ابراهيم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي شاپور علي نژاد نام پدر حسينعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي شاپور علي نژاد نام پدر حسينعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي جودي نام پدر يزدان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي جودي نام پدر يزدان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عباس زارع نام پدر رمضان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات 96 ::  آقاي عباس زارع نام پدر رمضان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي منصور وحيدي نام پدر قاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات 96 ::  آقاي منصور وحيدي نام پدر قاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي حاجي قاسمي نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات 96 ::  آقاي مهدي حاجي قاسمي نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدحسين خليلي اردكاني نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات 96 ::  آقاي محمدحسين خليلي اردكاني نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عباس زارع نام پدر رمضان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات 96 ::  آقاي عباس زارع نام پدر رمضان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهرداد مهدي زاده شالمائي نام پدر ابوالحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهرداد مهدي زاده شالمائي نام پدر ابوالحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فريدون نصرتي پوياني نام پدر كاكعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فريدون نصرتي پوياني نام پدر كاكعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد نصرالهي نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد نصرالهي نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مهين بوالحسني نام پدر قدرت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مهين بوالحسني نام پدر قدرت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سميه شيخي نام پدر علي رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سميه شيخي نام پدر علي رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي قاسم شهيدي نام پدر عابدين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي قاسم شهيدي نام پدر عابدين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سمانه غياثوند نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سمانه غياثوند نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحسن هاشمي نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحسن هاشمي نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا انصاري نام پدر هيبت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا انصاري نام پدر هيبت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد شعباني نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد شعباني نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سيده شهره جلالي تهران نام پدر سيد منوچهر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سيده شهره جلالي تهران نام پدر سيد منوچهر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سجاد كاوياني نام پدر داريوش کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سجاد كاوياني نام پدر داريوش  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حميد عباسي نام پدر عليرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد عباسي نام پدر عليرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غدير مهدوي كليشمي نام پدر ذوالفعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات 96 ::  آقاي غدير مهدوي كليشمي نام پدر ذوالفعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رامين هاشمي زاده نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رامين هاشمي زاده نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي يوسفي طهارم نام پدر دل افروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي يوسفي طهارم نام پدر دل افروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم فاطمه احمدزاده چقوش نام پدر قربانعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم فاطمه احمدزاده چقوش نام پدر قربانعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد ابراهيم نژادسرابي نام پدر عذت کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد ابراهيم نژادسرابي نام پدر عذت  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد خلج نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد خلج نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن اصغري نام پدر وجيه الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسن اصغري نام پدر وجيه الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سارابيگم جعفري نام پدر سيدحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سارابيگم جعفري نام پدر سيدحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم شمسي اميني نام پدر قربانعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم شمسي اميني نام پدر قربانعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم نصير نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مريم نصير نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي حيدري نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي حيدري نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم زهرا بيات نام پدر ضياالدين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم زهرا بيات نام پدر ضياالدين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي نصراله توزنده جاني نام پدر محمدعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي نصراله توزنده جاني نام پدر محمدعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن آهنگري نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسن آهنگري نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد احمدوند نام پدر ظفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد احمدوند نام پدر ظفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم زهرا صباحي مهر نام پدر گنجعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم زهرا صباحي مهر نام پدر گنجعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم هاجر نقيبي سرنا نام پدر بهرام کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم هاجر نقيبي سرنا نام پدر بهرام  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا زارع نژاداشكذري نام پدر بمانعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا زارع نژاداشكذري نام پدر بمانعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهنام ترابي تبريزي نام پدر فرج کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي بهنام ترابي تبريزي نام پدر فرج  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم سيده معصومه حسيني نام پدر سيدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سيده معصومه حسيني نام پدر سيدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم الهام اژدري نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم الهام اژدري نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم ليلا اميريان نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ليلا اميريان نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامعلي رضاقلي نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامعلي رضاقلي نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم فرشته اميريان نام پدر حسينعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم فرشته اميريان نام پدر حسينعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد جوكار نام پدر حميدرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد جوكار نام پدر حميدرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي وحيد كياحيرتي نام پدر مسلم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي وحيد كياحيرتي نام پدر مسلم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جواد حاجي پورتوران پشتي نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جواد حاجي پورتوران پشتي نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جواد علي اكبري صومعه نام پدر قربانعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جواد علي اكبري صومعه نام پدر قربانعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمدجواد صديقي شيرازي نام پدر سيد اسماعيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمدجواد صديقي شيرازي نام پدر سيد اسماعيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مرضيه قورچي بيگي نام پدر ذکريا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مرضيه قورچي بيگي نام پدر ذکريا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدحميد عربي نام پدر سيد حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدحميد عربي نام پدر سيد حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير عرب عليخاني نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير عرب عليخاني نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم شيرين خدايار نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم شيرين خدايار نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحمد موسوي نام پدر سيد کريم اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحمد موسوي نام پدر سيد کريم اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كمال طارمي نام پدر شمس الدين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كمال طارمي نام پدر شمس الدين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مرجان نوري نام پدر صفرعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مرجان نوري نام پدر صفرعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كريم زعفراني تبريزي نام پدر عبدالرحيم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كريم زعفراني تبريزي نام پدر عبدالرحيم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اميد حصيري نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي اميد حصيري نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مهناز علي نژاد نام پدر محمدحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مهناز علي نژاد نام پدر محمدحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدجمال عبدي نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدجمال عبدي نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم ليلا نورعلي زاده نام پدر نصرت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم ليلا نورعلي زاده نام پدر نصرت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كامبيز جعفري نام پدر على بابا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي كامبيز جعفري نام پدر على بابا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم حميرا ساعي نيا نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم حميرا ساعي نيا نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي اكبر سرمدي سيفي نام پدر علي كرم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي اكبر سرمدي سيفي نام پدر علي كرم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين علي محمدي نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين علي محمدي نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم مهناز عابديني فارس نام پدر فيروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مهناز عابديني فارس نام پدر فيروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم محبوبه معصومي نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم محبوبه معصومي نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مهدي دوستي نيا نام پدر طيب علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي دوستي نيا نام پدر طيب علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جهانگير ميرزائي نام پدر صحابعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي جهانگير ميرزائي نام پدر صحابعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا پورشعبان كتشالي نام پدر داريوش کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا پورشعبان كتشالي نام پدر داريوش  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم شهرزاد آثار نام پدر امان الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم شهرزاد آثار نام پدر امان الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عليرضا فولادي نام پدر براتعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عليرضا فولادي نام پدر براتعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي احمد روحي مقدم نام پدر نبي اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي احمد روحي مقدم نام پدر نبي اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد صفائي نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمد صفائي نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ميثم پاشائي نام پدر اسمعيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ميثم پاشائي نام پدر اسمعيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم صاحبه عليجاني نام پدر جهانفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم صاحبه عليجاني نام پدر جهانفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم كاظمي نام پدر محرمعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مريم كاظمي نام پدر محرمعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدعلي خزائي پور نام پدر ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدعلي خزائي پور نام پدر ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم مهري توتونڃيان نام پدر عبدالحسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مهري توتونڃيان نام پدر عبدالحسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم حاجيه بشوش نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم حاجيه بشوش نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اميرمحمد ذوالقدر نام پدر رستم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي اميرمحمد ذوالقدر نام پدر رستم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن دين محمدي نام پدر عيوض کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسن دين محمدي نام پدر عيوض کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم الهام بنام نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم الهام بنام نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ابوالفضل آجرلو نام پدر رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ابوالفضل آجرلو نام پدر رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رحمن هاشمي نام پدر محمدكريم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي رحمن هاشمي نام پدر محمدكريم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين داداش پور نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حسين داداش پور نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي عباس بيگ زاده نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عباس بيگ زاده نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سعيد اكبرزاده نام پدر الله يار کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد اكبرزاده نام پدر الله يار  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدناظم علينقي نام پدر سيد کامياب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدناظم علينقي نام پدر سيد کامياب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدمهدي پورشمسيان هاوشكي نام پدر حاج شيخ حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات 96 ::  آقاي محمدمهدي پورشمسيان هاوشكي نام پدر حاج شيخ حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهمن ايزدبين نام پدر نبي اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي بهمن ايزدبين نام پدر نبي اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حامد احمدي نام پدر ميکائيل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي حامد احمدي نام پدر ميکائيل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدمحسن ترابي قريه علي نام پدر سيد جليل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي سيدمحسن ترابي قريه علي نام پدر سيد جليل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم فاطمه انوشه ئي نام پدر فريبرز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم فاطمه انوشه ئي نام پدر فريبرز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي عرب نام پدر قنبر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي علي عرب نام پدر قنبر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم فاطمه عسكري وركي نام پدر اسحق کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم فاطمه عسكري وركي نام پدر اسحق  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي جمال اسكندري نام پدر ابراهيم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي جمال اسكندري نام پدر ابراهيم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي جوانمرد نام پدر عزيز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي علي جوانمرد نام پدر عزيز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي يعقوب اكبري قره اونه نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي يعقوب اكبري قره اونه نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي بهراد جعفري نام پدر مسلم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي بهراد جعفري نام پدر مسلم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مرتضي دسترسي نام پدر صادق کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي مرتضي دسترسي نام پدر صادق  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم فرشته خدابين نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم فرشته خدابين نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رامين روستاآزاد نام پدر بهروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي رامين روستاآزاد نام پدر بهروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي وحيدرضا شرف خان نام پدر مجيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي وحيدرضا شرف خان نام پدر مجيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي علي علمدار نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي علي علمدار نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد اويسي نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد اويسي نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم افسانه جعفري نام پدر داراب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم افسانه جعفري نام پدر داراب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي رضا وفائي مهر نام پدر جعفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي رضا وفائي مهر نام پدر جعفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود تركاشوند نام پدر على مراد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي مسعود تركاشوند نام پدر على مراد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين نيك زارع نام پدر صفت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي حسين نيك زارع نام پدر صفت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي وحيد قاسمي وند نام پدر رستمعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي وحيد قاسمي وند نام پدر رستمعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم قورچيان نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم مريم قورچيان نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا احساني نيا نام پدر صفرعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا احساني نيا نام پدر صفرعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي يداله كمالي دهقان نام پدر صفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي يداله كمالي دهقان نام پدر صفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محسن منصورخاكي نام پدر آيت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محسن منصورخاكي نام پدر آيت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي پيمان تركاشوند نام پدر محمدجعفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي پيمان تركاشوند نام پدر محمدجعفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسين زارع نيري نام پدر على محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي حسين زارع نيري نام پدر على محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مسعود كيان نام پدر مناف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي مسعود كيان نام پدر مناف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا احمدي بيداخويدي نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا احمدي بيداخويدي نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد نوذري نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد نوذري نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم ربابه پهلواني نام پدر مجيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم ربابه پهلواني نام پدر مجيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي حسن عزتي نام پدر قربانعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي حسن عزتي نام پدر قربانعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي ابراهيم حبيبي خليفه لو نام پدر اشرف آقا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي ابراهيم حبيبي خليفه لو نام پدر اشرف آقا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اصغر كردعلي وند نام پدر محمدخان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي اصغر كردعلي وند نام پدر محمدخان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدحسين لنگوري نام پدر شاهپور کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمدحسين لنگوري نام پدر شاهپور  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد نوري مقدم نام پدر مسيح اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد نوري مقدم نام پدر مسيح اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد محسني گرده كوهي نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد محسني گرده كوهي نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: خانم فاطمه آجورلو نام پدر علي اكبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  خانم فاطمه آجورلو نام پدر علي اكبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدرضا هاشمي نام پدر عليرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمدرضا هاشمي نام پدر عليرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات 96 :: آقاي كيهان نريماني نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي كيهان نريماني نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي مجيد كاوياني نام پدر محمد علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي مجيد كاوياني نام پدر محمد علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد خدابين نام پدر نصراله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد خدابين نام پدر نصراله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد آجورلو نام پدر براتعلي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد آجورلو نام پدر براتعلي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمد علي بخشي نام پدر عليرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي محمد علي بخشي نام پدر عليرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي اباذر خدابين نام پدر داوود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي اباذر خدابين نام پدر داوود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي امير احمدي نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي امير احمدي نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات 96 :: آقاي روح اله كيان نام پدر زکى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات 96 ::  آقاي روح اله كيان نام پدر زکى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج