راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج فردیس -خیابان سرحدی- خیابان مصلی

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج فردیس -خیابان سرحدی- خیابان مصلی

 

that gives rise to the different levels of stuttering (and periods of remission) for any given individual.

When increased DEMAND outweighs the reduced CAPACITY, there will be increased

stuttering.

DEMANDS                    CAPACITIES

Environmental influences                     Predisposition to stuttering

  • Peer group pressure (and reactions to nonfluency)Auditory processing deficits
  • TeasingMotor speech instability
  • Insistence on perfect speech (either by adults,Neurologal differences

i.e., external pressure; or                      Affective issues

by the child, internal                 • Emotional and social

pressure)                     capacity to cope with new

  • Increased rate of adultdemands and challenges

speech             • Child’s ability to cope with

  • Advanced language usedhis nonfluency

by adults                      Cognitive development

  • Time pressure • Specifically, the child’s

Related posts