راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج بلوار ملاصدرا-بازار مهستان

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج بلوار ملاصدرا-بازار مهستان

 

expand on the integration of their model within earlier psycholinguistic frameworks.

Smith, A., & Goffman, L. (2004). Interaction of language and motor factors in the development of speech production. In B. Maassen, R. D. Kent, H. F. M. Peters, P. H. H. M. van Lieshout & W. Hulstijn (Eds.), Speech motor control in normal and disordered speech. (pp. 227-252). Oxford: Oxford University Press.

This is the second chapter (alongside Conture et al.’s piece) from this volume that is recommended reading. The crucial issue of understanding how speech and linguistic processes coexist and how they need to be considered alongside each other in research is tackled here by two experts in the field.

6          Some psychological

perspectives on stuttering

Introduction

In the earlier part of the last century, many of the prevailing theories on stuttering rested on the notion that the disorder was caused by some psycho-logical reaction on behalf of the sufferer. While it is true to say that in recent decades psychological explanations have fallen from favour as a stand-alone answer as to why stuttering arises, a number still offer important frameworks that complement alternative organic explanations. Additionally, it is clear that the development of a stutter is inextricably linked to the environment in which that person (and the stutter) develops. Consequently a number of psychological theories have had a direct and lasting impact on therapeutic practice. Specifically, the importance of recognizing cognitive and affective components in stuttering has been reflected in the success of therapies that target an individual’s perception of themselves as a speaker, and in dealing with the belief systems that accompany feelings about their

Related posts