راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج حسن آباد بلوار کوهسار

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج حسن آباد بلوار کوهسار

 

Key points

  • Stuttering has been described in learning theory terms: including perspectives as a habit, an operant disorder, a disorder arising due to anticipatory struggle behaviour, conBict between approach and avoidance, and a diagnosogenic disorder, where stuttering arises due to a misdiagnosis by parents in the early development.
  • Concepts relating to anticipatory struggle and approach-avoidance are interwoven into cognitive-behavioural therapies such as Van Riper© (1973) speech modification approaches. Johnson© diag- nosogenic theory has to some degree been discredited, but it has helped generate a greater awareness of the importance of parental reaction (and interaction).
  • Operant conditioning principles have formed the underpinning of a number of therapies. Stuttering can be successfully treated as an operant (particularly in the case of the Lidcombe program of early intervention), although the exact nature of this operant is not known.
  • These psychological frameworks offer useful perspectives on the development of stuttering, but cannot (of themselves) explain all the phenomena surrounding the disorder. From an aetiological per-spective then, they may best be taken as comprising a part of a multifactorial model of stuttering.

Further reading

Ingham, R. J. (1984). Stuttering and behaviour therapy. San Diego, CA: College Hill Press.

Twenty years after writing this book, Roger Ingham remains a very influential voice in the field of behaviour therapy, and this book is a huge resource for those interested in this aspect of stuttering. The text is sometimes heavygoing and makes little attempt to hide an operant theory bias, but it is very comprehensive within its field – both for theory and therapy.

Related posts