راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج شهرک منظریه- فلکه پنجم منظریه- خیابان دهباشی شرقی

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج شهرک منظریه- فلکه پنجم منظریه- خیابان دهباشی شرقی

 

outcome measures taken across a range of areas are reliably measured.

  • The greatest susceptibility to stuttering seems to be a male offspring of a female adult who stutters.
  • It is possible that there may be a genetic underpinning to stuttering, with an extra genetic loading being responsible for a more persistent version that is resistant to therapy.
  • The chances of any person who stutters having a brst-degree rela-tive who also stutters or has stuttered at some time in their life is approximately 15 percent. (The chances of a nonstutterer having a

hrst-degree relative who stutters or has stuttered at some time in their life is approximately 1 percent.)

  • The fact that there is not 100 percent concordance for stuttering between identical twins suggests that environmental factors must also play a part in the development of stuttering.

Further reading

Felsenfeld, S., & Drayna, D. (2001). Stuttering and genetics: Our past and our future. In S. E. Gerber (Ed.), The handbook of genetic communicative disorders. New York: Academic Press.

This gives very thorough coverage of the study of genetic research into stuttering, including an interesting section on future needs and considerations.

Finn, P. (1998). Recovery without treatment: A review of conceptual and method¬ological considerations across disciplines. In A. Cordes & R. J. Ingham (Eds.), Treatment efficacy for stuttering: A search for empirical bases. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

Related posts