راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج کلاک بالا- بلوار ۳۲متری- خیابان شمشاد

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج کلاک بالا- بلوار ۳۲متری- خیابان شمشاد

 

of blocks prolongations. Calculate mean scores and outliers for each stuttering subcategory.

Word avoidance           Client presenting with little or no overt stuttering          Frequency count needs to be taken during oral reading.

 

 

with data on severity of stuttered moments, not just frequency and concomi¬tant secondary activity. The SSI breaks stuttering down into three com¬ponents: frequency, duration, physical concomitants. Within each category, task scores are given to raw data, which are eventually totalled to give a single score. Although some have questioned the reliability of the test, it is generally well respected and very widely used.

Administration of the SSI

FREQUENCY

A speech sample of at least 200 words is needed for analysis. Depending on age, the client either reads aloud or interprets a story from a cartoon. They then either talk about their job or school. Again, this sample should comprise at least 200 words, and many clinicians prefer to continue for longer. Some clinicians collect data from more than one sample (for example, telephone conversations). The clinician then makes frequency counts of each of the speech samples, and under category 1 on the form translates these into the task score. For example, 9 percent SS on the conversation task would trans¬late as a task score of 6. The same percentage in the reading task would work out as 5. The total would be recorded in the total frequency score. In our example then this would be 6 + 5 = 11.

Related posts