راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر-گلستان یک- پارک گلستان

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر-گلستان یک- پارک گلستان

 

Name   Date

Please delete: Time 1/Time 2

Instructions: Please rate each of the following aspects of your stutter using a 7-point scale, 1 indicatiing ‘none’ and 7 indicating Very severe’.

Place a circle round the number which you judge best describes each aspect of your stutter.

Stuttering behaviours

Frequency of stutters   None

1          2          3          4          5          Very severe 6 7

Physical struggle during stutters            1          2          3          4          5          6          7

Duration of stutters      1          2          3          4          5          6          7

Uncontrollable stutters 1          2          3          4          5          6          7

Urgency/fast speech rate         1          2          3          4          5          6          7

Associated facial/body movements       1          2          3          4          5          6          7

General level of physical tension           1          2          3          4          5          6          7

Loss of eye contact       1          2          3          4          5          6          7

Other (describe)           1          2          3          4          5          6          7

Thoughts about stuttering

Related posts