راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر-کیانمهر-بلوار امیرکبیر

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر-کیانمهر-بلوار امیرکبیر

 

Negative thoughts before speaking      1          2          3          4          5          6          7

Negative thoughts during speaking       1          2          3          4          5          6          7

Negative thoughts after speaking         1          2          3          4          5          6          7

Feelings about stuttering

Frustration       1          2          3          4          5          6          7

Embarrassment            1          2          3          4          5          6          7

Fear     1          2          3          4          5          6          7

Anger   1          2          3          4          5          6          7

Helplessness    1          2          3          4          5          6          7

Other (describe)           1          2          3          4          5          6          7

Avoidance due to stuttering

Of words          1          2          3          4          5          6          7

Of situations     1          2          3          4          5          6          7

Of talking about stuttering with others  1          2          3          4          5          6          7

Of admitting the problem to yourself    1          2          3          4          5          6          7

Disadvantage due to stuttering

Related posts