راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر – روبروی کاخ مروارید

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج مهرشهر – روبروی کاخ مروارید

 

adult treatment programs

Assessment      Format Strengths         Weaknesses

Table 9.4 continued

Assessment      Format Strengths         Weaknesses

Wright and Ayre           List of 26           7-point Likert    Lacks detail in

Stuttering Self-rating Profile (WASSP, Wright & Ayre, 2000)       questions (17 on cognitive affective issues) across 5 areas; stuttering behaviours; thoughts about stuttering; feelings about stuttering; avoidance due to stuttering; disadvantage due to stuttering.    scale gives

flexibility in

response.

Quickly

administered.

Standardized.   some areas.

Overall Assessment      List of 95           Very     Not yet

of the Speaker’s           questions under           comprehensive.           standardized.

Experience of   four subheadings:         Based on logical            Takes a little more

Stuttering (OASES,        general framework       time than some

Related posts