درمان لکنت زبان :به کار گیری زنجیره های ریتمیک

,قیمت لکنت شکن,,دستگاه لکنت شکن دیجیتال,,دستگاه لکنت شکن چیست,,دانلود نرم افزار لکنت شکن برای موبایل,,قیمت دستگاه درمان لکنت زبان,,دستگاه گفتار درمانی,,داروی لکنت زبان,,دستگاه لكنت شكن,,

,قیمت لکنت شکن,,دستگاه لکنت شکن دیجیتال,,دستگاه لکنت شکن چیست,,دانلود نرم افزار لکنت شکن برای موبایل,,قیمت دستگاه درمان لکنت زبان,,دستگاه گفتار درمانی,,داروی لکنت زبان,,دستگاه لكنت شكن,,

به کار گیری زنجیره های ریتمیک

با این همه نو آوری این افراد در این جا بود که آنها لکنت را یک رفتار وابسته تقویت شده می دانستند و معتقد بودند که این رفتار از قواعد تطابق ، خاموشی ، تنبیه و پاداش تبعیت می کند و می توان پاسخهای متفاوتی را جایگزین آن نمود در عرض چند ده سال گذشته بسیاری از شگردهای درمانی قدیمی که قبلا طرد و یا کنار گذاشته شده بود بار دیگر به عنوان شگردهای درمانی عرضه شدند شگردهای درمانی مورد استفاده گفتار درمانان اغلب توسط نظریه پردازان مختلفی به کا ر برده می شود و در واقع می توان گفت ناشی از این فلسفه است که روش موثر را به کار ببر و توجیه آن را به بعد موکول کن

به عقیده بسیاری از متخصصین ما باید نظریه هارا کنار گذاشته و صرفا به ابداع شگردهای درمانی موثر و کارآمد بیندیشیم این کار به رفع سر خوردگی های همیشگی ما در زمینه درمان افراد لکنتی کمک بسیاری می کند

تغییر علامت و تقویت روانی گفتار از بحثهای جاری و همیشگی ما متخصصین می باشد 

پیش از پیدایش انواع برنامه های لکنت درمانی که بر اساس نظریه یادگیری پی ریزی شده بودند به طور کلی درمان افراد لکنتی حول و حوش یکی از موارد زیر دور می زد

یادگیری چگونگی کنترل لکنت

یاد گیری هم زیستی با لکنت

به این روشهای درمانی برچسبهای گوناگونی زده شده بود نظیر 

علامت درمانی

روان درمانی علامتی

مکتب درمانی روان لکنت کردن  

بسیاری از متخصصین پیرو مکتب روان لکنت کردن روی تقویت روانی گفتار نیز کار می کنند و از بسیاری از رویکردهای درمانی پیروان این مکتب بهره می جویند

هر نوع درمانی در واقع نوعی تغییر رفتار محسوب می شود . هر گونه روند تغییر رفتاری را می توان نوعی شرطی سازی کنشگر دانست و نیز می توان آن را به مراحل جزئی تری تقسیم نمود که این مراحل سیر پیش رونده دارد

Related posts