بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:رفتار مناسب والدین با کودکی که که دزدی می کند

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:رفتار مناسب والدین با کودکی که که دزدی می کند

پیآمدهای منفی را به کار گیرید. جیغ و داد و موعظه‌های طولانی برای این رفتار برخوردهای صحیحی نیست؛ برای کودکان پیآمدهای واقعی لازم است تا یاد بگیرند دزدی، خلافی بسیار جدی است.
🔹کودکان باید یاد بگیرند که جبران کنند.
🔹به کودک، در مقابل رفتار درستش پاداش دهید.
🔹بر کارهای کودک نظارت داشته باشید.
🔹سعی کنید کودک را در مقابل جمع تنبیه نکنید و به شخصیت او در مقابل دیگران توهین نکنید.

 

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 2 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 3 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 4 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   مطقه 5 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 6 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 7 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 8 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 9 شهرداری  کرج

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 10 شهرداری  کرج

Related posts