درمان خجالت در کودکان:گفتار توان گستر 09121623463

behtarinalborz.ir goftardarmanionline.ir googleimage.ir hamejaa.ir medu-karaj.ir siavashataee.ir slpnews.ir autismonline.ir avalinkaraj.ir behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir behtarinkaraj.ir goftardarmanikaraj.ir goftareravan.ir google-map.ir googlegame.ir googlemovies.ir karaj-medu.ir kardarmanialborz.ir kardarmanikaraj.ir loknatclinic.ir loknatshekan.ir neurofeedbackalborz.ir otalborz.ir otkaraj.ir pff-rhs.ir pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir siavash-ataee.ir slpkaraj.ir slponline.ir speech-therapy.ir tjhvnvlhkd.ir

درمان خجالت در کودکان:گفتار توان گستر 09121623463 به کودکتان برچسب خجالتی بودن نزنید. 🔹 درباره تجربیاتتان با کودکتان صحبت کنید. اگر فرزندتان بداند که پدر و مادرش نیز قبلا این مشکل را تجربه کرده اند ولی اکنون توانسته اند افراد اجتماعی باشند نسبت به رفتار خجالتی اش احساس بهتری خواهد داشت. 🔹 راهنمايي اش کنید که گاهی خریدهای کوچک روزانه را او انجام دهد. 🔹 هر چه خودتان با مردم تعامل داشته باشید، در مقابل،کودکتان هم اجتماعی تر خواهد شد. 🔹 هر گاه کودکتان کارهایش را بی پروا و جسورانه…

Read More