بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری

بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری

 

سرکار خانم اکرم ولی زاده )نویسنده مسئول(

مقدمه:

وضوح گفتار به حدود و وسعت سیگنالهای اکوستیکی که گوینده تولید می کند و شنونده به درجاتی آن را صحیح دریافت می کند

و pcc به درصد همخوانهای به طور صحیح تولید شده، اشاره دارد در این پژوهش بررسی pcc و وضوح گفتار کودکان 36 تا 64

ماهه ی فارسی زبان نرمال شهر اراک مورد بررسی قرار گیرد

روش بررسی:

در این پژوهش مقطعی )توصیفی -تحلیلی(، 321 نفر دختر و 321 نفر پسر از میان کودکان مهد کودک های شهر اراک به صورت

تصادفی انتخاب شد سپس از بین این اسامی با توجه به دسته بندی سنی مورد نظر )دو ماه به دو ماه( از شرکت کننده ها نمونه گفتاری با

استفاده از آزمون اندازه گیری وضوح گفتار گرفته شد و نتایج به دست آمده و توسط آزمونهای آماری مورد بررسی قرار گرفتند

یافته ها:

نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد میانگین نمره ی وضوح گفتار کودکان به طور کلی در آزمون اندازه گیری وضوح گفتار ، 3909

69 درصد و حداکثر 344 درصد( بود میانگین درصد همخوانهای صحیح به طور کلی 1306091 % بود به طور 230 درصد )حداقل 049

، کل بین میانگین نمره ی وضوح گفتار گروه سنی 3 و 0 ، گروه سنی 3 و 1 ، گروه سنی 3و 6 ، گروه سنی 3 و 9 ، گروه سنی 3و 1

گروه سنی 3 و 2 ، گروه سنی 3 و 34 ، گروه سنی 3 و 33 و گروه سنی 3 و 39 تفاوت معنادار وجود داشت

نتیجه گیری:

رشد وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح با افزایش سن افزایش می یابد و این رشد در مقاطع سنی مختلف متفاوت است و از

الگوی به ازای هر 6 ماه 91 % افزایش وضوح گفتار، پیروی نمی کند رشد وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح در مقاطع سنی دو

ماه به دوما ه دقیقا منطبق برهم نمی باشد

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts