پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر فردیس

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر فردیس

 

سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم سیده مریم خدامی _جناب آقای فریبرز زندیه _جناب آقای

احسان خدیوی _جناب آقای حمید آهنچیان

هدف این مطالعه، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی ) VCDQP ( بود نوع

مطالعه : این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی و تطابق- فرهنگی بود

روش اجرا:ابتدا با استفاده از روش ترجمه-باز ترجمه، روایی محتوایی و صحت ترجمه پرسشنامه توسط 31

متخصص و مترجم تایید گردید به منظور تعیین روایی صوری 34 بیمار مبتلا به VCD ، به اهمیت هر یک از

سوالات پرسشنامه مذکور امتیاز دهند جهت تعیین پایایی آزمون-باز آزمون، 31 بیمار مبتلا به VCD با فاصله یک

هفته، به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند برای شناسایی پایایی قطعی، مقدار خطای استاندارد) standard error measurement ( و کوچکترین تغییرات ) smallest detected measurement ( محاسبه شد میزان روایی

همزمان با تکمیل آزمون ارزیابی بیماری ریوی مزمن انسدادی )آزمون کت( توسط 30 بیمار مبتلا به VCD ، مورد

بررسی قرار گرفت برای تعیین روایی تشخیصی 04 شرکت کننده سالم نیز پرسشنامه مذکور را تکیمل نمودند و

داده های آنها با داده های 30 بیمار مبتلا به VCD مقایسه گردید برای بررسی اعتبار این پرسشنامه به عنوان ابزاری

برای تعیین اثر بخشی درمان، امتیاز VCDQP میان 31 بیمار مبتلا به VCD ، قبل و بعد از صوت درمانی مقایسه

گردید

نتایج: ثبات درونی پرسشنامه ) Cronbach α = 4191 ( و پایایی آزمون-باز آزمون مورد تایید قرار گرفت )ضریب

همبستگی درون گروهی = 4129 ( مقدار خطای استاندارد و کوچکترین تغییرات، قابل قبول بود )به ترتیب 4132 و

3141 ( همبستگی معناداری بین نمرات کل VCDQP و آزمون کت وجود داشت ) P <4141 ( میانگین نمرات میان

گروه بیماران و گروه سالم به شکل معناداری متفاوت بود، که دلالت بر روایی تشخیصی آزمون دارد نمرات

VCDQ در بیماران مبتلا به VFD > قبل و بعد از درمان به طور معنی داری متفاوت بود ) 40443 P )

نتیجه گیری: پرسشنامه VCDQP از لحاظ فرهنگی متناسب با فارسی بوده و به عنوان یک پرسشنامه معتبر و معتبر

در جمعیت فارسی زبان شناخته شده است


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts