مکانیسم ونحوه بزرگنمایی در میکروسکوپ |بهنرین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

مکانیسم ونحوه بزرگنمایی در میکروسکوپ |بهنرین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

 

 میکروسکوپ نوری که منبع آن نور است . این نور پس از تولید از عدسی های کوندانسور عبور می کند به نمونه برخورد می کند بعد وارد عدسی های شیء می شود بعد از این موج  همراه تصویر به عدسی های چشمی میرسد و ما می توانیم آن را ببینیم . امواج نور در این مسیر از فضاهای مختلفی عبور میکند .وقتی امواج نوری از محیطی وارد محیط ناهمگنی می شوند می شکنند . برای هر محیط یک ضریب انکسار وجود دارد که بیانگر نحوه شکست نور است.

 Refraction index  یا ضریب انکساری باعث می شود نور در هنگام عبور از فضا به خط عمود نزدیک یا از آن دور شود. ضریب شکست نور در هوا معادل عدد یک است . در مورد لنزهای شيشه ای مكانيسم عبور نورهمانندمکانیسم عبور نور از منشورمنفرد است .لنزها مجموعه ای از اینگونه منشورها هستند . 

 

 

 

              F نقطه کانونی

Focal point          

                                                                                         فاصله کانونی              مرکز عدسی

               

                          

 

 

 

 

در لنزهای مختلف این فاصله کانونی متفاوت است .هرچه قدر فاصله کانونی کوتاه تر باشد لنز عدسی قدرت بیشتر و شیء را می تواند بیشتر بزرگ کند . هرچه F  بزرگتر باشد (فاصله کانونی) درنتیجه عدسی ضعیف تر و بزرگنمایی کمتر است . ما باید بتوانیم شی بزرگنمایی شده را بطور واضح ببینیم ،وضوح یا Resolution  در بزرگنمایی و درشت نمایی بسیار اهمیت دارد .در وضوح عوامل مختلفی دخیل هستند که به فیزیک میکروسکوپ برمی گردد .

با توجه به فیزیک نور در میکروسکوپ نوری :

حد وضوح یا Resolution limit  یا حد تمیز: حداقل فاصله بین دوشیء یا دو نقطه است که ما میتوانیم دو نقطه را به صورت مجزا ببینیم.(Minimum distance)

حد تمیز از یک فرمولی تبعیت می کند که توسط ارنست ابه ابداع شد (Ernest Abbe ).براساس این فرمول هر چقدر dکوچکتر باشد حدوضوح یا حد غیر بیشتر است .

Abbe equation → d  

λ =طول موج

n= ضریب انکسار محیط

= نصف زاویه ای که بین لام در قسمت قدام عدسی محدب تشکیل می شود

nsin   نمره شکاف(numerical aperture)                                 

در میکروسکوپ نوری از نور مرئی استفاده می کنیم.در نور مرئی طول موجهای بین 600-450 مناسب است.

Uv               x       اشعه گاما
امواج رادیویی                 مادون قرمز
     108         106        1012             103
100      1        01/0                 4-10         
 مادون قرمز    قرمز    پرتغالی زرد         سبز     آبی            بنفش       uv           

 

ur

          700         600          500                  400              ­300

 

 

مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مثال

برای افزایش ضریب انکسار روغن می ریزیم که n آن معادل شیشه وتقریبا برابر 4/1-25/1 است.

یعنی در زیر لام فاصله بین دو نقطه  یا بیشتر است. اگر فاصله کمتر از باشد نمی توانیم ببینیم. باکتری هایی هستند که طول بلندی دارند چون باریک اند دیده نمی شود. (10 تا 20 میکرون طول دارند). فاصله بین عدسی تا لام را فاصله کاربردی یا working distarnce می گویند که هر چه کمتر باشد بزرگنمایی بیشتر می شود و تا 1/0 میلی متر می رسد  مثل عدسی 100 که خیلی به لام نزدیک است.

در میکروسکوپ نوری نمونه تا 1000 برابر بزرگتر می شود.

در میکروسکوپ زمینه روشن نور از پایین برخورد می کند وقتی نور به لام می خورد در برخورد با باکتری می شکند اما در شیشه انکسار نور کمتر است در نتیجه  زمینه بی رنگ وباکتری ها رنگی دیده می شود.

در میکروسکوپ زمینه تاریک وضعیت برعکس است. از لنزهایی استفاده شده که وقتی نور به لام می خورد فقط نورهای منکسره ای که به باکتری و اجرام می خورند به عدسی چشمی و شیء وارد می شوند و ما آنها را می بینیم اما نورهای خورده به زمینه وارد عدسی ها نمی شوند به همین دلیل زمینه تاریک و باکتری و جرم ها روشن هستند. از این میکروسکوپ می توانیم برای دیدن برخی انگل ها (تریپونما پالیدم)، عامل سفلیس، لپتوسپیراها، استفاده کنیم.

Phase contrast microscope: میکروسکوپی نوری است، در این میکروسکوپ (برای دیدن اجرام زنده در محیط های مرطوب مثل اسپورها، اسپرم زنده، تخمک زنده در IVF استفاده می شود). از لنزها و حلقه های استفاده می کنند که Contrast  بین جرم و یاخته و زمینه را افزایش دهند. بنابراین بدون رنگ کردن می توانیم نمونه را ببینیم. اما در میکروسکوپ های معمولی نمونه را رنگ می کنیم چون که کنتراست کم شود اما اگر در این جا اسپرم و…..را رنگ کنیم نمونه می میرد.

میکروسکوپ فلئورسنس : fluoresens microscope در آن از اشعه uv استفاده می شود که در این میکروسکوپ ها از کوارتز به جای عدسی شیشه ای و از رنگ های فلوروکروم Fluro Chrome مثل Acridine Orange استفاده می شود. در اثر تابش uv رنگ ها امواجی با طول موج های بلندتر که در محدوده امواج مرئی است ایجاد می کنند که می توانیم ببنیم. با استفاده از پادتن های درخشان میکروسکوپ ها را بصورت ایمنوفلوئورسانس استفاده می کنند. (از واکنش های ایمنی برای دیدن آنتی ژن ها و آنتی بادی ها استفاده می کنند).

Parfocal (نشانه کیفیت خوب میکروسکوپ است.): وقتی میکروسکوپ را در یک بزرگ نمایی focus می کنیم نیازی به تغییر فوکوس ندارد و با تغییر لنزها می توان شیءرا به وضوح دید.

Related posts