بایگانی دسته بندی ها: اجتماعی

سیاوش عطایی :: گفتار سوم:: اعتراض ثالث اجرایی

سیاوش عطایی ::  گفتار سوم:: اعتراض ثالث اجرایی  

 

 

طبق ماده 146ق.ا.ا.م “هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است ، توقـیف رفع می گردد در غـیراین صورت عملیات اجرایی  تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.” بنا براین شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادگاهی که دستور توقیف و عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید . طبق رأی شماره 403مورخ 22/4 /1308 دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورتیکه بواسطه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم ، قرار توقیف از مزایده و خوداری از رسیدگی به اساس دعوا ، تخلف است. طبق نظریه مشورتی شماره 7293 /7 مورخ 8/11/1375 اداره حقوقی دادگستری رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و قاضی اجرای احکام ، صلاحیت رسیدگی به این امررا ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادر کننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید[14]. اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است[15]. در ماده147 ق.ا.ا.م آمده است: ” به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. دراین صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. دراین صورت آن مال توقیف  و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.” طبق رأی شماره736 مورخ 21/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرایی تخلف است. اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از مواد، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف ترتیب ودر معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود بنابراین نفی توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه تحت توفیق درآمده بدون اینکه جلسه رسیدگی به جهت این کار تعیین واظهارات محکوم له شنیده شود مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.[16] چنانکه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالث به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام ودادگاه چگونه خواهد بود؟  در جواب باید گفت: چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی به ادعای حقی به ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف شده وتعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات وبدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی ونهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم  نماید.[17]     

 

  علاوه بر احکام قطعی دادگاهها، آراء قطعی داوری هم قابل اعتراض ثالث است، زیرا هر چند در ماده 495 .ق.آ.د.م تصریح شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر(ثالث) تاثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت درمقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته ،بلکه آثار آراء دادگاهها نیزمحدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت در صورت متضررشدن از آراء دادگاه میتوانند به آنها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده 418 ق.آ.د.م به این موضوع تصریح شده است[18].   ماده 418 ق.آ .د.م  ((شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب وتجدید نظراعتراض نماید ونسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.)) آراء دادگاههای کیفری با توجه به وحدت ملاک مندرج در ماده 227 ق.آ.د. م قابل اعتراض ثالث نیست. ماده227 ق.آ.د.م در مقام بیان ( اصل تأثیر احکام جزائی در احکام حقوقی ) است که به موجب این اصل ،رأی قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی متبع می باشد، در نظام حقوقی فرانسه ، به منظور اینکه آثارمحکومیت جزائی مرتکب جرم بنا به حق متوجه اشخاص ثالث نگردد ، در موارد مشابه به ثالث حق اعتراض به رأی دادگاه کیفری داده شده است. بنظر میرسد قانونگذار سال 1379 ایران نیز در انشاء جدید ماده 418 ق.آ.د.م، غیرمستقیم این نظر را پذیرفته است، زیرا به موجب ماده مرقوم ،آراء دادگاههای انقلاب هم قابل اعتراض ثالث می باشد وچون این دادگاه ، نوعا دادگاه کیفری می باشد که به جرایم خاص رسیدگی می نماید ، قابل اعتراض بودن آراء آنها از بعد حقوقی توسط اشخاص ثالث ،در واقع به معنای اعتراض به رأی دادگاه کیفری است اما به نظر می رسد منظورقانونگذار از اعتراض به حکم دادگاههای انقلاب ،احکامی است که جنبه مصادره اموال داشته باشد و اشخاص ثالث ،مدعی حقی نسبت به اموال مصادره شده باشند وگرنه اعتراض ثالث به رأی دادگاه کیفری به مفهومی که در حقوق فرانسه مطرح است مورد نظر قانونگذار نبوده است.[19] در صورتیکه امر واحد در پرونده حقوقی ودر پرونده کیفری هم زمان مطرح باشد دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف است رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نموده و از نتیجه آن تبعیت نماید. در نتیجه دادگاه در پرونده حقوقی نمی تواند به اعتراض ثالثی که نسبت به رأی کیفری مورد استناد درآن پرونده شده رسیدگی نماید.

 

  امورحسبی:     منظوراز امورحسبی، اموری است که دادگاه ها بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف به وقوع اختلاف بین اشخاص باشد مکلفند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. امورحسبی شامل تعیین قیم و عزل قیم، تعیین امین و… که در قانون امورحسبی مصوب1319 پیش بینی شده، می گردد. هرچند تصمیم دادگاه در مقام انجام وظایف قانونی خود در امورحسبی، عنوان حکم را ندارد و این بدان علت است که مسبوق به ترافع نمی باشد. اما این قبیل تصمیمات دادگاه، چنانچه به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد سازد، طبق ماده44 قانون مذکور، قابل اعتراض است و تصمیمی که دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض ثالث، اتخاذ می نماید مانند سایر احکام دادگاهها، قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. ثالث درامورحسبی به معنای شخص غیرمتقاضی است. بنابراین، شامل اشخاصی که اسامی آنان جزء ورثه اعلام شده نیز می گردد. با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه در امورحسبی، در صورتیکه مورد اعتراض ثالث قرار نگرفته باشد جنبه ی ترافعی ندارد، همواره ازطرف دادگاه مزبور قابل اصلاح و حتی قابل عدول می باشد، بنابراین چنانچه دادگاه تصمیم گیرنده، رأسا یا با اعلام درخواست کننده، متوجه وقوع اشتباهی در تصمیم خود گردد و یا درخواست کننده، خواسته ی خود را تغییر دهد، قاعده ی فراغ دادرس دراین قبیل موارد، حاکم نبوده و دادگاه می تواند حسب مورد تصمیم خود را تغییر دهد. آراء دیوانعالی کشور قابل اعتراض نیست؛ زیرا رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است، بنابراین چنانچه دیوانعالی کشور رأی دادگاه را إبرام نماید، شخص ذینفع می تواند اعتراض خود را به مرجع صادر کننده ی رأی ماهیتی تقدیم نماید و درصورتیکه رأی دیوانعالی کشور به نقض رأی دادگاه باشد، شخص ثالث می تواند با استفاده از مقررات ورود ثالث، وارد دعوا گردد[20]. درهرحال، ازیک سو، دیوانعالی کشور شأن رسیدگی ماهوی که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم آن است را ندارد و از سوی دیگر، ماده418ق.آ.د.م، آرای دادگاه ها را قابل اعتراض اعلام می نماید، در حالیکه دیوانعالی کشور دادگاه نیست[21]. آراء دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست. آراء اداره ی ثبت نیز در قبول یا رد درخواست افراز، قابل اعتراض نمی باشد. آرای شورای حل اختلاف نیز بدلیل اینکه در قانون مربوط به تشکیل آنها و آیین نامه های مربوطه به این موضوع تصریح نگردیده، غیرقابل اعتراض می باشند، اما ار آنجا که تصمیمات آنها به عنوان یک مرجع رسمی قابلیت اعتراض دارد، اشخاص ثالث درصورت قابل خدشه بودن آنها، می توانند درخواست ابطال آنها را بنمایند.                             

 

      فصل دوم)       تشریفات رسیدگی شامل:

گفتار اول- اعتراض ثالث اصلی    

    بند اول- مهلت اعتراض ثالث

 گفتار دوم- اعتراض ثالث طاری    

  بند اول- مرجع رسیدگی گفتار اول :  اعتراض ثالث اصلی   به موجب ماده 419 ق.آ.د.م ، اعتراض ثالث به دو قسم اصلی وطاری تقسیم می شود.

 

 اعتراض اصلی ، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ( بندالف ماده 419 )   

 اعتراض طاری ، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی ،آن رأی را ابراز نموده است.(بند ب ماده 419 )

اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 ق.آ. د. م  باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. البته پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم در یک دادخواست تخلف است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی بدوی خواهد بود. ازنظر تعیین خواسته وتقدیم آن، باید توجه داشت که، خواسته دعوای اعتراض ثالث،  الغای حکم معترض عنه، نقش مانعی را دارد که ثالث را از وصول به حق خود باز داشته است وبا دعوای اعتراض ثالث، ابتدا باید مانع را بر طرف سازد، سپس برای وصول به حق مورد نظر در صورت لزوم اقدام به طرح دعوای دیگری نماید.مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی ، نقش دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است همین دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. خواسته دعوای اعتراض ثالث ، از جهت مالی یا غیرمالی بودن، تابع خواسته دعوائی است که حکم معترض عنه، نسبت به آن صادر شده است.در دعاوی مالی وقابل تقویم نیز، ارزش خواسته دعوای اعتراض ثالث، معادل ارزش خواسته دعوای اصلی خواهد بود. چنانچه دردعوای اصلی منتهی به صدورحکم معترض عنه، اشخاص دیگری به عنوان وارد ثالث یا محبوب ثالث دخالت داشته باشند، لازم نیست آنها هم طرف دعوای اعتراض ثالث قرار گیرند، مگراین که این اشخاص نیز درحکم معترض عنه به نوعی محکوم له یا محکوم علیه واقع شده باشند. هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث معادل هزینه دادرسی مرحله فرجام ودعوای اعاده دادرسی است. هزینه دادرسی چنین دعوایی طبق ضوابط پیش بینی شده دربند (ج) از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد  معین مصوب 73 تعیین می گردد[22].                                                                                                          

 

                                                                                                             بند اول : مهلت اعتراض ثالث                                                                               

 

  طرح دعوای اعتراض مقید به مهلت نیست و حتی پس از اجرای حکم معترض عنه هم ، می توان نسبت به آن اعتراض کرد.به موجب ماده 422 ق.آ.د0م ((اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد)). قسمت اول این ماده بر خلاف اصول حقوقی است؛ زیرا اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل پذیرش نمی باشد. قسمت دوم ماده نیز لغو است ؛ زیرا خواهان هر دعوایی ، در زمان اقامه دعوا، باید ذینفع باشد واین امردرماده 2 ق.آ.د.م ، به صراحت آمده و اختصاصی به معترض ثالث ندارد.[23]

شرط پیش بینی شده در ماده 422 ق.آ.د.م ، اقتباس ناقصی است از حقوق فرانسه ، زیرا در حقوق فرانسه مرور زمان 30 ساله برای حق مورد اعتراض شناخته شده است و چنانچه معترض ثالث فردی باشد که حکم معترض عنه ، به مناسبتی به اوابلاغ شده باشد، مهلت مزبوربه دو ماه تقلیل پیدا می کند.بنابراین اعمال قسمت اخیرماده 422 ق.آ.د.م  ، درحقوق فرانسه مورد پیدا می کند.یعنی چنانچه سی سال از تاریخ صدورحکم معترض عنه سپری شده باشد، حق اعتراض ثالث به آن مشمول مرورزمان می گردد و ساقط شده تلقی می گردد. اما در حقوق ایران که احکام دادگاه ها جزدرموارد خاص مانند آنچه در قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 پیش بینی شده ، مشمول مرور زمان نمی شود.ازطرف دیگرمرور زمان خاصی برای اقامه ی دعوای ثالث پیش بینی نشده است[24].

 یکی از تمایزات دعوای اعتراض ثالث با راههای دیگر فوق العاده ی شکایت از احکام ، همین موضوع مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت است درحالیکه اعادۀ دادرسی و فرجام خواهی ، هر دو مقید به مهلت معین بوده و خارج ازمهلت مقرر،این قبیل شکایات قابل پذیرش نمی باشند.            

گفتار دوم : اعتراض ثالث طاری اعتراض طاری طبق ماده 421 ق.آ.د.م  ، در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ودرهمان دادگاه به آن رسیدگی و تصمیم گیری می شود. ولی اگر درجه دادگاه پایین ترازدادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید وموافق اصول در آن دادگاه رسیدگی می شود. اعتراض ثالث طاری نیز مانند اعاده دادرسی طاری ، نوعی دفاع در برابر دلیل ، شمرده می شود. در اعتراض طاری سه حالت قابل تصور است :

1-  حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی با دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ، هم درجه است (هردو دادگاه بدوی یا تجدید نظرهستند)

2-  حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، ازنظر درجه ، پایین تراز دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است. 3-    حالتی که درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه بالاتراست. در حالتهای اول وسوم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، به اعتراض ثالث نیز رسیدگی خواهد کرد. از ویژگی این دو حالت رسیدگی به دعوای اعتراض طاری ، این است که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد وصرف اعتراض یکی ازطرفین دعوای اصلی به رأیی که مورد استناد طرف مقابل قرارگرفته است، دادگاه را مکلف به رسیدگی به اعتراض مزبورمی نماید.   از این بیان نتایج زیر حاصل می گردد :

 الف – تقویم خواسته دراعتراض طاری به طورکلی موضوعیت ندارد وتبعاً پرداخت هزینه ئ دادرسی هم برای این نوع اعتراض ثالث ، منتفی است.

ب – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض طاری ، به موضوع اعتراض به عنوان یک امراتفاقی یا طاری دادرسی ، رسیدگی می نماید.

 به عبارت دیگر، همانگونه که در صورت اعلام جعل نسبت به یکی از مستندات دعوا یا دفاع ، دادگاه ناچاراز رسیدگی به این ادعا برای احراز واقع می باشد. دراعتراض طاری نیز دادگاه به همین کیفیت عمل می نماید و این ادعا را به عنوان یک دعوای مستقل مرتبط ، مورد لحاظ قرارنمی دهد.

پ – علیرغم اینکه اعتراض طاری ، دعوای مستقلی نیست و به عنوان طاری دادرسی مورد دادرسی قرار می گیرد لیکن وکیل معترض باید حق چنین اعتراضی را در وکالتنامه خود از موکل اخذ کرده باشد.

 ت – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی واعتراض طاری نسبت به هردو دعوا توأماً یک رأی صادر می نماید ، در نتیجه تصمیم دادگاه در مورد اعتراض طاری ، مستقلاًً قابل تجدید نظرخواهی نیست بلکه ازاین جهت تابع رأی دعوای اصلی است.

 ث – به طور کلی رسیدگی به دعوای اصلی موکول به تعیین تکلیف نسبت به دعوای اعتراض طاری است ، مشروط به اینکه دادگاه نتواند قبل از تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبوردر دعوای اصلی اتخاذ تصمیم نماید[25].

 چنانچه اعتراض طاری غیر وارد تشخیص گردد ، دعوای اصلی براسا س مدارک و مستندات مشتبه آن ،مورد ارزیابی دادگاه قرار خواهد گرفت . اما چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،پایین تر از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه باشد ، در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق . آ.د .م ،مورد از موارد اناطه ی موضوع ماده 19 همان قانون می باشد که دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار اناطه ، به معترض عنه طاری ، 20 روز مهلت میدهد تا جهت طرح دعوای اعتراض طاری به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید . دادخواستی که در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق.آ.د.م  ، به دادگاه صلاحیت دار تقدیم می گردد ، تابع احکام مربوط  به اعتراض اصلی است. نکته ای که دراینجا قابل ذکراست این است که هر چند درقسمت اخیر ماده 420 ق.آ.د.م  ، تصریح شده است که : ((ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود )) اما این عبارت بدان معنا نیست که طرفین دعوا بتوانند مانند دعاوی مرحله ی بدوی ، در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث ، اقدام به طرح دعوای تقابل وجلب ثالث نمایند و یا شخص ثالثی ویا شخصی ثالث بتواند وارد دعوا شود زیرا طبق ماده 425 همان قانون ، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده ، صرفا تشخیص وارد یا غیر وارد بودن اعتراض ثالث است که درصورت وارد داشتن اعتراض ، رأی معترض عنه را کلاً یا جزئاً الغا می نماید. بنا براین دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوای جدیدی را نخواهد داشت وچنانچه طرفین در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث، ادعای متقابلی داشته باشند و یا اشخاص ثالث برای خود حقی در دعوای اعتراض ثالث قایل باشند ، می بایست دعوای خود را به عنوان دعوای مستقل در مراجع قضایی صالح مطرح نمایند. بدیهی است چنانچه بین دعوای اعتراض ثالث و دعاوی مزبورارتباط وجود داشته باشد ، طبق مقررات دعاوی مرتبط ، عمل خواهد شد. به طور کلی تفاوتهای اعتراض ثالث اصلی و طاری عبارتند از : 1-    اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد، در حالیکه اعتراض طاری به موجب دادخواست نیست.

 2-  دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود  که (حکم یا قرار ) را صادر نموده است ولی اعتراض طاری مرجع رسیدگی  به دادگاهی که  دعوا درآن مطرح است داده می شود[26].

 سوالی که در باب اعتراض طاری مطرح است این است که منظور از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه در ماده   421 ق.آ.د.م، چه دادگاهی است؟ آیا همان دادگاهی است که رأی قطعی را داده یا دادگاهی که حکم را انشاء کرده است؟   بنظر می رسد که دادگاه  صادرکنندۀ رأی، همان دادگاه صادر کنندۀ رأی قطعی است . پس، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر کند واین رأی در دادگاه تجدید نظر تأ یید شده باشد، دراین صورت منظوراز دادگاه صادر کنندۀ رأی، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود واگر رأی مزبوراستناد شود، بدلیل اینکه درجه ی دادگاه مورد تجدید نظربالاتر از دادگاه بدوی است، اعتراض بدون تقدیم دادخواست، قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم نماید0[27] بند اول: مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث :   الف – اعتراض اصلی : دراینصورت دعوای اعتراض ثالث باید در دادگاهی که رأی قطعی را صادر نموده است اقامه گردد. (ماده 420 ق.آ.د.م  )  

 ب – اعتراض طاری : در دادگاهی عنوان می شود که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است. ( ماده 421 ق.آ.د.م  )        

 فصل سوم ) آثار اعتراض   شامل:

گفتار اول- اثر تعلیقی

گفتار دوم- اثر انتقالی    

 گفتار اول : اثر تعلیقی   دعوای اعتراض ثالث به اعتبار اصلی یا طاری بودن آن، آثار متفاوتی بر دعوای اصلی برجای می گزارد. اعتراض طاری موجب تعلیق در رسیدگی به دعوای اصلی در رسیدگی می گردد و طبق ماده423 ق.آ.د.م ، رسیدگی به دعوای اصلی تا حصول نتیجه ی اعتراض طاری به تأخیر می افتد اعم ازاینکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، همان دادگاهی باشد که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید یا دراجرای قسمت اخیرمادۀ مزبور، دعوای مزبور در دادگاه صادرکنندۀ رأی مزبوراقامه گردیده باشد. لیکن دعوای اصلی ، هیچگونه تأثیری در روند اجرایی رأی معترض عنه ندارد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ضرروزیان ناشی از اجرای  آنرا قبل از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، غیر قابل جبران تشخیص دهد، که در این صورت، با اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث ، قرا تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید[28].

از آنجا که اعتراض ثالث، طریق فوق العاده شکایت از آرا است بنابراین باید اثر تعلیق واثر انتقالی آن مورد بررسی قرار گیرد.  اثر تعلیقی بر اجرای حکم :   

 

                                                                         به موجب ماده 424 ق.آ.د.م  (( اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم  قطعی نمی باشد )) بنا براین این شکایت اثر تعلیق ندارد اما درمواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می کند (ماده 424 ق.آ.د.م  )[29].

در عین حال دادگاه می تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی ازاجرای  حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ، برای مدت معین خواهد بود، اما تمدید آن، تا روشن شدن نتیجه ی نهای اعتراض مانعی ندارد.             

 گفتار دوم : اثر انتقالی اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است. اما این اثر خصوصیتی محدود دارد. درحقیقت نکاتی که در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده در محدوده ای که شحص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار می دهد، ازنو، هم نسبت به جنبۀ موضوعی و هم نسبت به جنبۀ حکمی ، با توجه به ادله ی ابرازی طرفین ، مورد رسیدگی قرار می گیرد[30].   در واقع می توان گفت که نوعی اثر عدولی یا تصحیحی در حکم معترض عنه خواهد داشت، یعنی چنانچه حکم مزبورکلاً با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض، حکم مزبوررا به کلی الغا خواهد کرد . اما چنانچه حقوق شخص ثالث را بتواند با الغای بخشی ازرأی معترض عنه تأمین نماید ، دادگاه رأی مزبور را تا آنجا که با حقوق شخص ثالث معارض است الغا خواهد کرد، مگر اینکه تفکیک محدوده حکم معترض عنه و حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث می نماید، عملی نباشد. به موجب ماده425 ق.آ.د.م(( چنانچه دادگاه پس ازرسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.)) در صورتی که اعتراض ثالث، در ماهیت، به هر علت وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می شود. رأیی که بر اساس اعتراض ثالث صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود؛ بنابراین باید به صورت دادنامه درآید، تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایر آرای قاطع دادگاه ها است. آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز، از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. پس این امر که رأی براساس اعتراض ثالث صادر گردیده، راه شکایت را نمی بندد. البته رسیدگی به اعتراض ثالث نمی تواند به صدور حکم غیابی بینجامد، زیرا حکم غیابی تنها در مرحله ی نخستین و تحت شرایطی درمرحله ی تجدیدنظر پیش بینی شده است(مواد303و364 ق.آ.د.م). رأی مزبور می تواند درصورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.                

 

فهرست منابع: 1-اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، چاپ اول، سال1386، انتشارات خرسندی       2-افسران، قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، چاپ اول، زمستان1385، انتشارات نگاه بینه 3- شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم، چاپ یازدهم، پاییز1385، انتشارات دراک 4- عسگری، یدا…، آیین دادرسی مدنی( با رویکرد کاربردی)، چاپ اول، زمستان 1383،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) 5- قانون آیین دادرسی مدنی 6- قانون اجرای احکام مدنی 7- قره باغی، ونوس،روش تحقیق در حقوق، چاپ دوم، سال1383، انتشارات مجد 8- قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، زمستان 1386، انتشارات خرسندی 9- نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ اول، پاییز1385، انتشارات تولید کتاب(تک)           1- قره باغی، ونوس، روش تحقیق د ر حقوق ، ص 11 [2] – قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی ، ص 135 [3]  – افسران،قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار،ص286 [4]  – عسگری، یدا…، آیین دادرسی مدنی با رویکردی کاربردی،ص57 [5] – شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج2،ص495 1- قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص154 [7] -افسران، قاسم و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، ص 287 [8]-  شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج 2، ص 498 [9] –  شمس، عبدا…، آیین دارسی مدنی،ج2، ص498، ش1016  – [10] قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،ص140-139 [11]  –  قـهرمانی،نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص 142 [12] – شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی،ج2، ص499 [13] -قهرمانی، نصرا…، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص144 [14] – نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، ص57 [15]- اباذری فومشی، منصور،قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، ص251، شماره16-1 [16] – اباذری فومشی،منصور،اجرای احکام در نظم کنونی، ص262 [17] – نوبخت، یوسف، اندیش 

 

 

 

سیاوش عطایی :: سالبه به انتفاع موضوع

سیاوش عطایی :: سالبه به انتفاع موضوع

 

منطقی است که در آن با ایمان به یک اصل کلی ، فرعیات آن را نیز می توان باور و تایید کرد ، مثلا اگر کسی ثابت شود که مرده است پس دیگر غذا نخوردن و صحبت نکردن و نخندیدن او نیاز به اثبات ندارد .

عبارت صحیح سالبه به انتفاء موضوع است. انتفاء از نفی می‌آید. اغلب در زبان فارسی این عبارت را به اشتباه سالبه به انتفاع موضوع می‌گویند.

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش پنجم- سایر مقررات

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش پنجم- سایر مقررات

 

 

ماده 120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند 

 

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید 

 

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است 

 

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد 

 

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379  قوه قضائیه لغو می‌شود 

 

 

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش چهارم- اجرای احکام

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش چهارم- اجرای احکام

 

 

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند 

 

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند   محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید 

 

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود 

 

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد   افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید 

 

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند 

 

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید   شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید 

 

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند 

 

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است 

 

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید   چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد 

 

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند 

 

 احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين 

 دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ 

 دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 

 دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112- در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود   رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد 

 

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید 

 

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید 

 

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد   شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید   در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود   رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است 

 

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید   این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است 

 

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید   نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است 

 

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند   تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است 

 

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید

 

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش سوم- اعاده دادرسی

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:: بخش سوم- اعاده دادرسی

 

 

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود 

 

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد 

 

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد 

 

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد 

 

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد 

 

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد 

 

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است 

 

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است 

 

 در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

 در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود 

 

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است 

 

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است   شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند 

 

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید 

 

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید   در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد   چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند 

 

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست 

 

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود 

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

 

ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است   مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است 

 

ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد   دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود 

 

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد 

 

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

 

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

 

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

 

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

 

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

 

تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است 

 

ماده 68- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود   این قرار قطعی است   در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد   اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند 

 

ماده 69- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست   در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید   در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود 

 

ماده 70- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند 

 

ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید 

 

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند   در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید 

 

ماده 73- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است   اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است   دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است 

 

ماده 74- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند   شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند 

 

ماده 75- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند   رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد 

 

ماده 76- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست 

 

ماده 77- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد 

 

ماده 78- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد 

 

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید   رأی صادر شده قطعی است 

 

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::بخش دوم- آیین دادرسی

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::بخش دوم- آیین دادرسی

 

 

فصل اول- صلاحیت

 

ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است 

 

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از 

 

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها 

 

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها 

 

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

 

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

 

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است 

 

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی­باشد 

 

ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد 

 

تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است 

 

ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است 

 

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود 

 

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد 

 

3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد 

 

تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است 

 

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد 

 

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است 

 

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است 

 

 

 

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

 

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

 

اول– دادخواست

 

ماده 16- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است   دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود 

 

تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد 

 

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است   مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است   در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید   در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است      

 

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد 

 

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد 

 

الف- مشخصات شاکی

 

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

 

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

 

ب- مشخصات طرف شکایت

 

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

 

ت- موضوع شکایت و خواسته

 

ث- شرح شکایت

 

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

 

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

 

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

 

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است 

 

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200000) ریال است 

 

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد 

 

ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید 

 

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود   در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود 

 

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید   

 

ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود   صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود 

 

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد 

 

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود   این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد   تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود 

 

ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند 

 

ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید 

 

ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود 

 

ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود   این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست   چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود 

 

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند   شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد   این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است   رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد   این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست 

 

ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد   قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد 

 

تبصره- چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید 

 

ماده 30- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند   عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید 

 

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید   این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است 

 

ماده 31- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید 

 

ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید   در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود 

 

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند 

 

ماده 33- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد   در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند   در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید 

 

 

 

دوم- دستور موقت

 

ماده 34- درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید   پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود   این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست 

 

ماده 35- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد 

 

تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد 

 

ماده 36- مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود 

 

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید 

 

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است 

 

ماده 38- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود   تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست 

 

ماده 39- سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد 

 

ماده 40- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید 

 

 

 

سوم- رسیدگی و صدور رأی

 

ماده 41- شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد   ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند   تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است 

 

ماده 42- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست 

 

ماده 43- شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است 

 

تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد 

 

تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ‌ماه تا يك ‌سال محكوم می­كند 

 

تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌ سال‌ است 

 

ماده 44- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند   در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود   این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست 

 

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد 

 

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید 

 

ماده 45- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند   شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید   پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود 

 

ماده 46- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید   در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست 

 

ماده 47- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود 

 

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید   مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است 

 

ماده 49- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند   قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید 

 

ماده 50- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود   ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید   در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد 

 

ماده 51 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید 

 

ماده 52- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود 

 

ماده 53- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند 

 

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد 

 

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد 

 

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد 

 

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد 

 

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد 

 

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد 

 

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند   همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید   در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند 

 

ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود   در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید 

 

ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد   شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید 

 

ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است   این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید 

 

ماده 58- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید 

 

ماده 59- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد 

 

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

 

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

 

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 

ث- موضوع شکایت و خواسته

 

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی 

 

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

 

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

 

ماده 60- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند 

 

ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد 

 

ماده 62- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد 

 

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

 

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

 

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

 

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون

 

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

 

ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند   مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید 

 

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود   شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید 

 

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید 

 

ماده 64- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی مي‌كنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::بخش اول- تشكيلات

 

سیاوش عطایی :: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری::بخش اول- تشكيلات

 

مصوب 25/3/1392

بخش اول- تشكيلات

 

ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد 

 

ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد   تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود 

 

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید 

 

ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود   شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است   آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است 

 

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود 

 

ماده 4- قضات ديوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند   در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است 

 

تبصره 1- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند 

 

تبصره 2- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید 

 

ماده 5- رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت   وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید 

 

ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد   این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

 

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

 

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

 

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند 

 

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر 

 

ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد 

 

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود   در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود   قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید 

 

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود 

 

ماده 8- هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است 

 

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند 

 

ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافي دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است 

 

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است 

 

Top 10 Lists:: دانشگاه علوم پزشکی ایران

Top 10 Lists::  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

Top 10 Lists::   آموزش گفتار درمانی   |  Top 10 Lists::  بهترین  گفتار درمانی  بزرگسالان  کرج    | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمانی در منزل کرج    | Top 10 Lists::  بهترین  گفتار درمانی کودکان در منزل کرج    | Top 10 Lists::  بهترین  کلینیک گفتار درمانی  کرج    | Top 10 Lists::  بهترین  گفتاردرمانی کودکان کرج    | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمانی  کرج کجاست    | Top 10 Lists::  بهترین متخصص  رشته گفتار درمانی   | Top 10 Lists::  بهترین مراكز گفتار درماني شرق تهران   | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمان در تهران   | Top 10 Lists::  بهترین دکتر گفتاردرمانی  کرج    | Top 10 Lists::  بهترین  مراکز گفتار درمانی دولتی کرج    | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران   | Top 10 Lists::  بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران   | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتار درمانی در غرب تهران   | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتار درمانی در کرج   | Top 10 Lists::  آدرس بهترین گفتاردرمانی در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین گفتاردرمانی کودکان در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین آدرس گفتاردرمانی در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مرکز درمان لکنت زبان در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مرکز گفتار درمانی بزرگسالان در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک  درمان لکنت در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین  مطب گفتاردرمانی در کرج   | Top 10 Lists::  فهرست گفتاردرمانی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک  درمان تلفظ در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک کاردرمانی در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مطب  گفتاردرمانی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک کاردرمانی البرز   | Top 10 Lists::  بهترین  کلینیک کاردرمانی در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مراکز توانبخشی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مطب  کاردرمانی البرز   | Top 10 Lists::  بهترین  مراکز کاردرمانی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک گفتاردرمانی کودکان در کرج   | Top 10 Lists::  بهترین آدرس گفتاردرمانی در کرج  | Top 10 Lists::  بهترین بازار کار کاردرمانی   | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی در منزل کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی کودکان کرج   | Top 10 Lists::  بهترین  رتبه لازم برای کاردرمانی   | Top 10 Lists::  بهترین مرکز کاردرمانی تهران    | Top 10 Lists::  بهترین رشته کاردرمانی چیست؟   | Top 10 Lists::  بهترین  کاردرمانی غرب تهران   | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی جسمی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی ذهنی کرج   | Top 10 Lists::  بهترین مرکز نوروفیدبک  کرج   | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک نوروفیدبک کرج  | Top 10 Lists::  مقاله توانبخشی | Top 10 Lists::  تعریف توانبخشی | Top 10 Lists::  اصول توانبخشی | Top 10 Lists::  توانبخشی سالمندان | Top 10 Lists::  انواع توانبخشی | Top 10 Lists::  دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی | Top 10 Lists::  کلینیک کاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  لیست آسایشگاه سالمندان کرج | Top 10 Lists::  مراکز توانبخشی در کرج | Top 10 Lists::  لیست مراکز نگهداری بیماران روانی کرج | Top 10 Lists::  مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان | Top 10 Lists::  مرکز نگهداری بیماران روانی کرج | Top 10 Lists::  مراکز نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی | Top 10 Lists::  کاردرمانی البرز |

 

 

 

Top 10 Lists:: بهترین متخصص رشته گفتار درمانی

Top 10 Lists::  بهترین متخصص  رشته گفتار درمانی

 

Top 10 Lists::   آموزش گفتار درمانی |  Top 10 Lists::  بهترین  گفتار درمانی  بزرگسالان  کرج  | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمانی در منزل کرج  | Top 10 Lists::  بهترین  گفتار درمانی کودکان در منزل کرج  | Top 10 Lists::  بهترین  کلینیک گفتار درمانی  کرج  | Top 10 Lists::  بهترین  گفتاردرمانی کودکان کرج  | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمانی  کرج کجاست  | Top 10 Lists::  بهترین متخصص  رشته گفتار درمانی | Top 10 Lists::  بهترین مراكز گفتار درماني شرق تهران | Top 10 Lists::  بهترین گفتار درمان در تهران | Top 10 Lists::  بهترین دکتر گفتاردرمانی  کرج  | Top 10 Lists::  بهترین  مراکز گفتار درمانی دولتی کرج  | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران | Top 10 Lists::  بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتار درمانی در غرب تهران | Top 10 Lists::  بهترین مراکز گفتار درمانی در کرج | Top 10 Lists::  آدرس بهترین گفتاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  بهترین گفتاردرمانی کودکان در کرج | Top 10 Lists::  بهترین آدرس گفتاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  بهترین مرکز درمان لکنت زبان در کرج | Top 10 Lists::  بهترین مرکز گفتار درمانی بزرگسالان در کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک  درمان لکنت در کرج | Top 10 Lists::  بهترین  مطب گفتاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  فهرست گفتاردرمانی کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک  درمان تلفظ در کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک کاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  بهترین مطب  گفتاردرمانی کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک کاردرمانی البرز | Top 10 Lists::  بهترین  کلینیک کاردرمانی در کرج | Top 10 Lists::  بهترین مراکز توانبخشی کرج | Top 10 Lists::  بهترین مطب  کاردرمانی البرز | Top 10 Lists::  بهترین  مراکز کاردرمانی کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک گفتاردرمانی کودکان در کرج | Top 10 Lists::  بهترین آدرس گفتاردرمانی در کرج| Top 10 Lists::  بهترین بازار کار کاردرمانی | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی در منزل کرج | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی کودکان کرج | Top 10 Lists::  بهترین  رتبه لازم برای کاردرمانی | Top 10 Lists::  بهترین مرکز کاردرمانی تهران  | Top 10 Lists::  بهترین رشته کاردرمانی چیست؟ | Top 10 Lists::  بهترین  کاردرمانی غرب تهران | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی جسمی کرج | Top 10 Lists::  بهترین کاردرمانی ذهنی کرج | Top 10 Lists::  بهترین مرکز نوروفیدبک  کرج | Top 10 Lists::  بهترین کلینیک نوروفیدبک کرج

لیست مراکز گفتاردرمانی تهران

لیست مراکز گفتاردرمانی تهران 

 

لیست مراکز گفتاردرمانی ایران

لیست مراکز گفتاردرمانی ایران 

 

لیست کاندید های مورد حمایت هیئت شهدای گمنام استان البرز

لیست کاندید های مورد حمایت
هیئت شهدای گمنام استان البرز

 

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

مجموعه اقدامات حقوقی سیاوش عطایی کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج کد 2157

مجموعه اقدامات حقوقی سیاوش عطایی کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج کد 2157 

 

آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج
آخرین اخبار انتخابات کرج ، اسامی کاندید اهای کرج ، رد صلاحیت شدگان کرج ، تایید صلاحیت شدگان کرج

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::برون سپاری کلیه امور شهرداری به بخش خصوص

رقابت بین شرکت های خصوصی باعث کاهش هزینه ی نهایی و افزایش کیفیت میگردد، که هر دو مورد به نفع شهروندان می‌باشد.

کوچک شدن شهرداری و ارگان های مربوطه

مشارکت شرکت های خصوصی در بستری رقابتی برای اعتلا و بالندگی شهر

 

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج :::ایجاد درآمد پایدار برای شهر کرج

برابر سازی هزینه ها و درآمدهای شهرداری

خدمت رسانی با کیفیت به شهروندان

ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات عمومی توسط شرکت های خصوصی

استقلال مالی شهر

عمل نمودن واقعی به طرح های جامع شهرسازی و حمل و نقل

 

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::افزایش سرانه فضای سبز در شهر کرج

سلامتی جسمی و روحی شهروندان در گرو محیط زیست می‌باشد، لازم است در جهت نگهداری و بازسازی آن برنامه ریزی شود
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج
حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

 

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::ایجاد مراکز ارائه خدمات عمومی شهر(تجاری، تفریحی،خدماتی و اداری)

 

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::ایجاد مراکز ارائه خدمات عمومی شهر(تجاری، تفریحی،خدماتی و اداری)

 

بی شک شهر خوب از زیر‌ساخت‌های خوب تشکیل میشود، شهر کرج بعنوان چهارمین شهر پرجمعیت کشور نیاز مُبرم به افزایش مراکز خدمات عمومی، من جمله خدمات تفریحی دارد…

 

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::راه‌اندازی قطار شهری

سیاوش عطایی کاندیدای شورای پنجم شهر کرج ::راه‌اندازی قطار شهری  

یکی از اصلی ترین راه های درمانِ بیماریِ ترافیک سنگین شهر کرج، راه اندازی قطار شهری می‌باشد، اگر چه احداث پل و زیر گذر باعث کاهش بار ترافیکی خیابان های کرج می‌شود، ولی در بلند مدت و با افزایش خرید اتومبیل این مُسَکن دیگر تاثیری نخواهد داشت و ترافیک سنگین مجددا به خیابان ها باز میگردد.

 

 

بند 6 صورتجلسه مورخ 2/1/1392 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1/5%ماهیانه(18%سالیانه)مطالبات معوق مودیان

بند 6 صورتجلسه مورخ 2/1/1392 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1/5%ماهیانه(18%سالیانه)مطالبات معوق مودیان

 

مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب

مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب

 

مصوبه چهارصدو هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 17/10/1391 شورای اسلامی شهر کرج مبنی برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

مصوبه چهارصدو هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 17/10/1391 شورای اسلامی شهر کرج مبنی برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

 

کد کاندیداتوری انتخابات 96 شوراهای اسلامی کرج

کد کاندیدای شورای شهر کرج امیر احمدی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج امیریزدی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج بهنام نوری زاده٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج سیدمرتضی اعتصامی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج فرحناز پورمظاهری٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج قربان کوهستانی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج محمد اسدیان٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج محمدرضا هاشمی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج محمدصادق باغستانی٬ کد کاندیدای شورای شهر کرج مصطفی سعیدی

 

سیاوش عطایی * کد انتخاباتی ۲۱۵۷ * کاندیدای شورای شهر کرج شعارانتخاباتی # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

حمایت اهالی گلشهر :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی گلشهر   :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی مهرشهر :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

حمایت اهالی مهرشهر  :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

 

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

 

حمایت اهالی گوهردشت :: انتخابات 96 ایران :: انتخابات 96 تهران :: انتخابات 96 کرج:: انتخابات ریاست جمهوری :: انتخابات شورای شهر کرج

 

 

سیاوش عطایی با کد * 2157* کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج با شعارانتخاباتی # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

سیاوش عطایی  با کد * 2157*  کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج  با شعارانتخاباتی  # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی  # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

 

سیاوش عطایی آسیب شناس ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران

موسس و مدیر عامل  شرکت توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید و بومی سازی  دستگاههای توانبخشی – درمانی   

موسس و مدیر مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

مجری طرح پایش اختلالات و معلولیتها ی کودکان  در حیطه آموزش و پرورش  استثنایی  استان و در حیطه  خصوصی  از سال 80

مجری طرح غربالگری  کودکان  :: طیف ASD و دچار کم توانی :: در مدارس استثنایی کرج

مجری طرح سنجش نو آموزان  در بدو ورود به مدرسه  در سطح استان

مجری  و نوآور در ارایه پکیجهای نیم بها خدمات توانبخشی :: گفتاردرمانی – کاردرمانی –ذهنی –نوروفیدبک :: در حیطه خصوصی جهت کمک  بیشتر به اقشار هدف

نمایی از رزومه حقوقی سیاوش عطایی شاغل در آموزش و پرورش  ناحیه یک کرج در دوران اشتغال و بعد از آن

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش  به احتساب پنج سال سابقه حق التدريس در سازمان آموزش و پرورش استثنايي از هر نظر ( بيمه و حمايتهاي بيمه اي و …) از جمله بازنشستگي   به شش سال و الزام به بر قراري  حقوق و مزايا متعاقب آن

درخواست اجرای رای  شماره   244  هیت عمومی دیوان

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش به احتساب سه ماه تابستان  به عنوان سنوات خدمت  آموزگاران با توجه به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 90 مورخ9/11/1369 و 401 مورخ 8/8/1384

درخواست ابطال ذیل بخشنامه وزارتی آموزش و پرورش به شماره 157187/700   مورخ 22/07/92 که مقرر داشته مصوبه شماره  176441/ت48702/ه مورخ 30/9/91 هیت محترم وزیران با توجه به محدودیت اعتبارات از فروردین سال 92 قابل پرداخت می باشد

درخواست اجرای رای  شماره   375  هیت عمومی دیوان عدالت اداری  مورخ 4/5/88 والزام  اداره کل سازمان تامين اجتماعي استان البرز به پذیرش سوابق

درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر الزام وزارت آموزش و پرورش  به پرداخت معادل هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده ، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا  ( پاداش پایان خدمت )

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش به صدور حکم شایسته مبنی بر پرداخت فوق العاده کمک هزینه عائله مندی و اولاد سالهای اشتغال متعلق به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل 800  امتیاز  و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز ، جمعا به میزان 1000 امتیاز ، مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

درخواست ابطال بند 3 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوربه  شماره 200/91/1309 مورخ 1391/1/22از زمان ابلاغ

در خواست ابطال مشمولین تبصره ذیل ماده یک  بخشنامه وزارتی شماره 710/78 مورخ 4/12/89 آموزش و پرورش از زمان ابلاغ

درخواست ابطال بخشنامه وزارتی آموزش و پرورش به شماره 710/17مورخ 8/9/1393 از زمان ابلاغ

درخواست اجرای رای شماره ‌۹۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر شاغلین آموزش و پرورش از 1/1/1387 تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در 1/1/1388

درخواست ابطال عبارت پاياني «بديهي است آن دسته از كاركناني كه از مزاياي اين بخشنامه برخوردار مي شوند، مجاز به بهرمندي از بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/06/1394 نمي گردند» بخشنامه شماره 24/710 مورخ 02/12/94 وزارت آموزش و پرورش  موضوع بخشنامه برقراري فوق العاده حوزه ستادي(بند 10 ماده 68) بدليل خروج از صلاحيت و اعمال سليقه و خلاف قانون مديريت خدمات كشوري

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9874

 

?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ??????? ??????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??? = ????? ??????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
???? ??? ????? ??????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? = ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96
????? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ????????? ???? ? ??????????? ? ????????? ? ?????????
?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? = ???? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? = ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ?????? ????? ??? ??? = ????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ??? = ????? ????? ???????? ????? ??? ??? 96 = ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? 96

سیاوش عطایی با کد * 2157* کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج با شعارانتخاباتی # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

 

سیاوش عطایی  با کد * 2157*  کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج  با شعارانتخاباتی  # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی  # چابکسازی در پناه قانون و ولایت  

سیاوش عطایی آسیب شناس ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران

موسس و مدیر عامل  شرکت توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید و بومی سازی  دستگاههای توانبخشی – درمانی   

موسس و مدیر مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

مجری طرح پایش اختلالات و معلولیتها ی کودکان  در حیطه آموزش و پرورش  استثنایی  استان و در حیطه  خصوصی  از سال 80

مجری طرح غربالگری  کودکان  :: طیف ASD و دچار کم توانی :: در مدارس استثنایی کرج

مجری طرح سنجش نو آموزان  در بدو ورود به مدرسه  در سطح استان

مجری  و نوآور در ارایه پکیجهای نیم بها خدمات توانبخشی :: گفتاردرمانی – کاردرمانی –ذهنی –نوروفیدبک :: در حیطه خصوصی جهت کمک  بیشتر به اقشار هدف

نمایی از رزومه حقوقی سیاوش عطایی شاغل در آموزش و پرورش  ناحیه یک کرج در دوران اشتغال و بعد از آن

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش  به احتساب پنج سال سابقه حق التدريس در سازمان آموزش و پرورش استثنايي از هر نظر ( بيمه و حمايتهاي بيمه اي و …) از جمله بازنشستگي   به شش سال و الزام به بر قراري  حقوق و مزايا متعاقب آن

درخواست اجرای رای  شماره   244  هیت عمومی دیوان

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش به احتساب سه ماه تابستان  به عنوان سنوات خدمت  آموزگاران با توجه به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 90 مورخ9/11/1369 و 401 مورخ 8/8/1384

درخواست ابطال ذیل بخشنامه وزارتی آموزش و پرورش به شماره 157187/700   مورخ 22/07/92 که مقرر داشته مصوبه شماره  176441/ت48702/ه مورخ 30/9/91 هیت محترم وزیران با توجه به محدودیت اعتبارات از فروردین سال 92 قابل پرداخت می باشد

درخواست اجرای رای  شماره   375  هیت عمومی دیوان عدالت اداری  مورخ 4/5/88 والزام  اداره کل سازمان تامين اجتماعي استان البرز به پذیرش سوابق

درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر الزام وزارت آموزش و پرورش  به پرداخت معادل هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده ، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا  ( پاداش پایان خدمت )

درخواست الزام وزارت آموزش و پرورش به صدور حکم شایسته مبنی بر پرداخت فوق العاده کمک هزینه عائله مندی و اولاد سالهای اشتغال متعلق به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل 800  امتیاز  و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز ، جمعا به میزان 1000 امتیاز ، مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

درخواست ابطال بند 3 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوربه  شماره 200/91/1309 مورخ 1391/1/22از زمان ابلاغ

در خواست ابطال مشمولین تبصره ذیل ماده یک  بخشنامه وزارتی شماره 710/78 مورخ 4/12/89 آموزش و پرورش از زمان ابلاغ

درخواست ابطال بخشنامه وزارتی آموزش و پرورش به شماره 710/17مورخ 8/9/1393 از زمان ابلاغ

درخواست اجرای رای شماره ‌۹۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر شاغلین آموزش و پرورش از 1/1/1387 تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در 1/1/1388

درخواست ابطال عبارت پاياني «بديهي است آن دسته از كاركناني كه از مزاياي اين بخشنامه برخوردار مي شوند، مجاز به بهرمندي از بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/06/1394 نمي گردند» بخشنامه شماره 24/710 مورخ 02/12/94 وزارت آموزش و پرورش  موضوع بخشنامه برقراري فوق العاده حوزه ستادي(بند 10 ماده 68) بدليل خروج از صلاحيت و اعمال سليقه و خلاف قانون مديريت خدمات كشوري

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9874

 

 

 

ابطال بخشنامه های مغایر قانون توسط دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه های مغایر قانون توسط دیوان عدالت اداری 

 

 

 

 

مجموعه دانستنیهای انتخابات :: سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهرکرج

مجموعه دانستنیهای انتخابات :: سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهرکرج

 

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

یکی از وظایف  شوراي اسلامي شهر انتخاب شهردار براي مدت چهار سال است

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد

آیا میدانید نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

اقدام از انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب وام های پيشنهادي شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوطه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون شهري

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي

 

 

 

گزارش انتخاباتی شورای شهر کرج به روایت تصویر

گزارش انتخاباتی شورای شهر کرج به روایت تصویر

 

انتخابات کرج | اسامی کاندید اهای کرج | تایید صلاحیت شدگان کرج | رد صلاحیت شدگان کرج

 

انتخابات کرج | اسامی کاندید اهای کرج | تایید صلاحیت شدگان کرج | رد صلاحیت شدگان کرج

 

سیاوش عطایی آسیب شناس | مدیر و موسس  گفتارتوان گستر | گفتاردرمانی | کاردرمانی | نوروفیدبک

 

سایتهای  مرتبط  

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.neurofeedbackalborz.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

منشور دهگانه انتخاباتی از کلام رهبری

 

منشور دهگانه انتخاباتی از کلام رهبری

1⃣ تقواي سياسي داشته باشيم
?تقواي سياسي؛ يعني هر کس که در کار سياست است، سعي کند با مسائل سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد کند. سياست به‌معناي پشت هم‌اندازي و فريب و دروغ گفتن به افکار عمومي مردم، مطلوب اسلام نيست. سياست يعني اداره‌ي درست جامعه؛ اين جزو دين است. تقواي سياسي، يعني انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند.(۱۳۸۱/۰۱/۱۶)

2⃣ انتخابات را پُرشور کنيم
?در درجه‌ي اوّل، دشمن مايل است که انتخابات بي‌رونق شود – البته در درجه‌ي دوم ممکن است کسي را بر کسي ترجيح دهند؛ اما آن درجه‌ي بعدي است؛ نقطه‌ي مقابل آن، براي دلسوزان نظام و شخص اين‌جانب، در درجه‌ي اوّل اين مهم است که انتخابات، انتخابات پُررونق و پُرشوري شود.(۱۳۸۰/۰۲/۱۱)

3⃣ مشارکت در انتخابات را حداکثري کنيم
?خيلي‌ها ممکن است پاي صندوق‌ها نيايند؛ به‌خاطر اين‌که حوصله‌اش را ندارند، وقتش را ندارند، درست اهميت قضيه را نمي‌دانند، متوجه تأثير رأي خودشان نيستند يا به کسي که به او اطمينان و اعتماد کنند، نرسيده‌اند؛ يا کسي را هم که شناخته‌اند، نپسنديده‌اند؛ لذا نمي‌آيند. تلاش شما بايد اين باشد که مشارکت را به معناي حقيقي کلمه حداکثري کنيد.(۱۳۸۴/۰۳/۰۵)

4️⃣ اصلح را پيدا کنيم
?در انتخابات مردم سعي کنند صالح‌ترين را انتخاب کنند… مهم اين است که شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‌ترين را پيدا کنيد. اينجا جائي نيست که من و شما بتوانيم به حداقل اکتفاء کنيم؛ دنبال حداکثر باشيد؛ بهترين را انتخاب کنيد.(۱۳۸۸/۰۲/۲۲)

5️⃣ به‌خاطر نامزدها در مقابل يکديگر قرار نگيريم
?ممکن است شما به يکي از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يک نامزد ديگر؛ اين موجب نشود که شما در مقابل هم قرار بگيريد… هيچ مانعي ندارد که شما به يکي علاقه‌مند باشيد، بنده به يکي ديگر علاقه‌مند باشم؛ شما به او رأي دهيد، من به ديگري رأي دهم.(۱۳۹۲/۰۳/۰۶)

6️⃣ آدم‌هاي خوب را به مردم معرفي کنيم
?کساني که زبان گويايي دارند، قلم توانايي دارند و آبرويي پيش مردم دارند مردم را توجيه و تشويق کنند و آدم‌هاي خوب را به آنها معرفي نمايند.(۱۳۷۴/۱۱/۱۴)

7️⃣ مراقب باشيم، علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد
?افراد گوناگون مي‌آيند؛ با منش‌هاي مختلف، با سلائق مختلف، با شيوه‌هاي گوناگون کار، در مقابل مردم قرار مي‌گيرند… هر کدام از نامزدهاي محترم هم طرفداراني دارند. بعضي‌ها از اين طرفداران متعصب هم هستند، خيلي علاقه‌مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خيلي خوب، باشند، حرفي نيست؛ اما مواظب باشيد، مراقب باشيد که اين علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد.(۱۳۸۸/۰۳/۱۴)

8️⃣ عنصر آگاهي‌ در انتخابات اثر دهیم
?[عنصر] آگاهي هميشه لازم است… جوان‌ها به‌هوش باشند، بيدار باشند. معيارها مشخص است. در انتخابات، اين آگاهي بايد اثر کند؛ در بيان خواسته‌هاي ملت اين آگاهي بايد تأثير بگذارد… کساني با رأي ملت سر کار نيايند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند و آبروي ملت ايران را ببرند. کساني سر کار نيايند که بخواهند با تملق‌گوئي به غرب، به دولت‌هاي غربي، به دولت‌هاي زورگو و مستکبر، به خيال خودشان بخواهند براي خودشان موقعيتي در سطح بين‌المللي دست و پا کنند.(۱۳۸۸/۰۲/۲۸)

9️⃣ ديگران را تخريب نکنيم!
?از بداخلاقي‌هاي انتخاباتي بايد به‌شدت پرهيز کنند؛ بدگويي کردن، اهانت کردن، تهمت زدن، براي عزيز کردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و رقبا را در چشم مردم خوار کردن، اينها راه‌ها و روش‌هاي صحيح و اسلامي نيست. رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقي.(۱۳۸۶/۱۰/۱۵)
?هرچه مي‌خواهيد، از نامزد مورد علاقه‌ي خودتان تمجيد کنيد، تعريف کنيد؛ اما ديگران را تخريب نکنيد.(۱۳۸۶/۱۰/۱۲)

? تبليغات صحيح کنیم، به‌دور از فريب و دروغ!
?امروز در دنيا، دمکراسي، يک دمکراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پُر زرق و برق توخالي، با سخنان فريب‌آميز، آن‌چنان بر ذهن مردم سنگيني مي‌کند، که امکان انتخاب درست را به مردم نمي‌دهد؛ نمي‌گذارند مردم فکر کنند… تبليغ، صحيح و حق است؛ اما با معناي واقعي کلمه، با حفظ حدود شرعي کلمه، به دور از فريب، به دور از کارهاي دروغين و نمايشي، به دور از متهم کردن اين و آن.(۱۳۷۰/۰۹/۲۷)

نتیجه بررسی صلاحیت

 

کاندیدای شورای شهر طی امروز و فردا می توانند با مراجعه به ستاد انتخابات نتیجه بررسی صلاحیت خود را دریافت کنند.

 

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها امروز به فرمانداریها اعلام میشود

نتیجه بررسی صلاحیت‌ داوطلبان شوراها امروز 31 فروردین به فرمانداری‌ها تحویل میشود و یکم و دوم اردیبهشت نیز نتایج بررسی صلاحیت‌ها به‌صورت مستقیم و محرمانه به کاندیداها اعلام خواهد شد.

کسانی که ردصلاحیت می‌شوند، می‌توانند در مدت چهار روز به هیات‌های استانی مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کنند.

ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

 

ای تو کعبه را نگین، یا امیر المؤمنین

ای تو خلقت را پدر، وی خلائق را امین

کن نظر از روی لطف، به تمام پدران

روز سیزده رجب، ای امیر مؤمنان

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه برخی با علم به رد صلاحیت ثبت‌نام می‌کنند، خطاب به آنان گفت: برای نظام هزینه ایجاد نکنید.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه برخی با علم به رد صلاحیت ثبت‌نام می‌کنند، خطاب به آنان گفت: برای نظام هزینه ایجاد نکنید.

 

به گزارش کرج رسا به نقل از مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با اشاره به فرارسیدن بیستم فروردین‌ماه روز قطع رابطه سیاسی با آمریکا، اظهار کرد: این روز، روز مبارکی است زیرا طبق تعالیم قرآن کریم رابطه با ظالم برای فرد و جامعه مضر است.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید به عاقبت کشورهای که با آمریکا رابطه دوستانه داشته‌اند بیندیشیم، خطاب به مردم گفت: ندید به اسم برجام و رفع تحریم چه بلایی بر سر صنعت هسته‌ای کشور آوردند.

وی بابیان اینکه بیستم فروردین‌ماه روز ملی فناوری هسته‌ای نام‌گذاری شده است، گفت: آن‌ها ادعا کردند که باز کردن پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران را خواستار هستیم آرزوی آن‌ها این است که صنعت هسته‌ای از ایران گرفته و از بین برده شود.

خطیب جمعه شهرستان کرج با تأکید بر اینکه به فضل پروردگار آرزوی دشمنان در خصوص از بین بردن صنعت هسته‌ای ایران تحقق نخواهد یافت، گفت: با حضور دانشمندان جوان و متعهد و انقلابی ایران اسلامی پرچم ایران اسلامی همیشه برافراشته خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری خطاب به مردم گفت: شما برای رأی دادن به افراد باید حجت شرعی داشته باشید، چرا به کسی که می‌دانید اهلیت لازم را ندارد رأی می‌دهید.

وی تأکید کرد: به کسانی که دستشان آلوده به فساد است، شجاعت لازم برای مقابله بارانت خواری و ویژه خواری را ندارند بلکه مبتلابه این امور هستند و تجملات و اشرافی گری همه زندگی آن‌ها را پرکرده است و رسیدگی به طبقه محروم اولویت کاری آن‌ها نیست، دوره آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تمام‌شده می‌دانند، به فکر استقلال کشور و مردم نیستند بلکه عزت را در نزدیک شدن به قدرت‌های استکباری و توجه به آن‌ها به‌خصوص آمریکا می‌دانند، دم از ولایت می‌زنند اما برخلاف مسیر مشخص‌شده توسط ولی حرکت می‌کنند، نمی‌شود رأی داد.

آیت‌الله حسینی همدانی خطاب به مردم به‌ویژه جوانان و رأی اولی‌ها، گفت: بصیر باشید مطالب و افراد را رصد کرده و دقت کنید که آن تیری که رها می‌کنید به قلب دشمن بخورد نه به خودی‌ها.

خطیب جمعه کرج با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا به مردم گفت: باید ببینید کسی را که انتخاب می‌کنید توان و تخصص لازم را دارد یا خیر زیرا مسائل مهم شهر در شورا دنبال می‌شود اگر بخواهند خوب عمل کنند و واقعاً شورای شهر باشند باید درباره ترافیک، بهداشت، محیط‌زیست، مبلمان شهری و آموزش و بسیاری از امور دیگر ورود کنند.

وی بر حضور افراد با تخصص‌های لازم در انتخابات شورای شهر تأکید کرد و گفت: در شهر کرج چندین دوره شورا برگزارشده، شهردار انتخاب کرده‌اند برخی نیز سالیانی در شورا حضورداشته‌اند ضمن تشکر از تلاش‌ها برای احداث پل‌ها و زیرگذرها باید گفت ضعف‌های زیرساختی زیادی در شهر وجود دارد که باید شورای جدید در پی رفع این ضعف‌های زیرساختی باشد.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه باید افرادی که می‌خواهند در انتخابات شورا شرکت کنند باید برنامه جامع داشته باشند، گفت: محدوده شهر را باید مشخص کنند باید بدانند شهر به چه میزان نیاز به بزرگ شدن دارد درحالی‌که مثل چاه بزرگی می‌ماند که دائماً در حال بزرگ شدن بدون هیچ نظام‌مندی خاصی است.

سیاسی بازی‌ها به کارآمدی نظام ضربه می‌زند

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه در سال‌های که بحث مهم اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است با چه توجیهی فروشگاه‌های بزرگ که مربوط به تولیدات کشورهای دیگر است در شهر راه‌اندازی شده و هنوز ادامه دارد، گفت: اگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است باید فنّاوری وارد شود نه بازار مصرف به پا شود.

وی بابیان اینکه توان و تولید داخلی در حد بالایی قرار دارد، گفت: وجود ۳۳ میلیون جوان در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به فرموده رهبری باید کار دست نیروهای انقلابی و بانشاط باشد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه در این امور نباید سیاسی فکر کرد، گفت: متأسفانه سیاسی بازی‌ها به کارآمدی نظام ضربه می‌زند.

خطیب جمعه کرج در ادامه یادآور شد: برخی از افراد ناکارآمد برای اداره امور استفاده می‌کنند وقتی می‌گویم از افراد انقلابی استفاده شود می‌گویند در خط ما نیست یا می‌گویند چون با فلانی رفت‌وآمد دارد یا به دیدن امام‌جمعه می‌رود حق ندارد در آن مسئولیت باشد.

وی با تأکید بر اینکه این‌گونه برخوردها ظلم به‌نظام است، گفت: همین رفتارها باعث ایجاد بسیاری از ضعف‌های در شهر کرج و استان البرز است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تصریح کرد: امروزه اهمیت ندادن به توسعه تولیدات داخلی و گفتمان سازی نکردن برای استفاده از تولیدات داخل همانند بازی کردن در زمین دشمن است دشمنی که می‌خواهد از اقتصاد به‌عنوان حربه برای ضربه زدن به کشور و نظام استفاده کند.

آیت‌الله حسینی همدانی ادامه داد: ضمن مطالبه گری از دولت فعلی برای اجرایی کردن دقیق اقتصاد مقاومتی همه مردم و دستگاه‌های نظام برای تحقق این مهم بدون در نظر گرفتن خطوط سیاسی و جناحی به مسئولان کمک کنند زیرا باید این وظیفه ملی و دینی به سرانجام برسد امیدواریم خروجی انتخابات آتی چه در شوراها و ریاست جمهوری در این زمینه تحول ساز باشد.

وی در بخش دیگری به موضوع صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: عده‌ای به خاطر مشکلاتی رد صلاحیت می‌شوند ولی عده‌ای با علم بر اینکه می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند وارد این عرصه شده‌اند این‌ها بنا را بر این گذاشته‌اند که برای نظام هزینه ایجاد کنند.

به گفته آیت‌الله حسینی همدانی برخی که دارای محکومیت سیاسی و جزایی هستند و یا در فتنه حضورداشته و به لحاظ رفتاری مرتکب جرم شده‌اند دوباره ثبت‌نام می‌کنند این برخورد حکایت از ایجاد هزینه برای نظام است.

آمریکا بدنبال اعمال فشار در منطقه است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به افرادی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند ولی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، گفت: آن‌ها هدفی جز زیر سؤال بردن نظام ندارند می‌خواهند دشمنان مدعی شوند یک هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و ۴۰۰ نفر رد صلاحیت شدند.

آیت‌الله حسینی همدانی اقدام چنین افرادی را جرم دانست و از دستگاه‌های قضایی نظامی خواست در این رابطه بررسی‌های لازم را به عمل آوردند.

وی در بخش دیگری به وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت: برخی در خصوص استفاده از صلاح شیمیایی توسط سوریه داستان‌سرایی کرده‌اند درحالی‌که انفجار صورت گرفته مربوط به گروه تروریستی فتح الشام بوده است.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه دولت‌های غربی در این خصوص فشار می‌آوردند تا امتیاز بگیرند، گفت: آمریکا در سال ۲۰۱۲ با عنوان عدم استفاده سلاح شیمیایی فشارهای را در منطقه به وجود آورد و دمشق را خلع صلاح کرد.

خطیب جمعه کرج با اشاره به حمله آمریکا به سوریه که تلفاتی در پی داشته است، گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک ریشه‌های ظلم خشکانده شود.

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج تعداد اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان کرج را بر مبنای آمار جمعیتی سال ۹۵ اعلام کرد .

 

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج تعداد اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان کرج را بر مبنای آمار جمعیتی سال ۹۵ اعلام کرد .

 

به گزارش کرج رسا، علی قنبر زمانی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرهای مختلف شهرستان کرج از جمله شهر کرج یک میلیون ۹۵۶ هزار و ۲۶۵ نفر ،شهر کمالشهر ۱۴۱ هزار و ۶۶۹ نفر ، شهر محمد شهر ۱۱۹هزار و ۴۱۸ نفر ، شهر ماهدشت ۶۲ هزار و ۹۱۰ نفر ، شهر گرمدره ۲۲ هزار و ۷۲۶ نفر و شهر آسارا ۱۷ هزار و ۱۵۰ نفر است.

وی ادامه داد بنابراین تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان کرج شامل شهر کرج ، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل، شهر کمالشهر ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل، شهر محمدشهر ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البد، شهر ماهدشت ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل، شهر گرمدره ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل، شهر آسارا ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبلیغات برخی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی زودهنگام در فضای مجازی آغاز شده

رصد تبلیغات زودهنگام انتخابات در فضای مجازی
رصد تبلیغات زودهنگام انتخابات در فضای مجازی

به گزارش ایرنا، پیام های تبریک با عناوین انتخاباتی، تعریف و تخریب رقبا در گروه های مختلف مجازی، برپایی محافل سخنرانی و بیان اهداف از جمله فعالیت های تبلیغاتی به شمار می رود که نه تنها تاثیر مثبت بر اذهان عمومی نخواهد داشت، بلکه تردید آنان در انتخاب افرادی که حتی در تبلیغات خود دچار تخلف می شوند را به همراه دارد.

این داوطلبان غافل از رصد همیشگی هیات های نظارت و اجرایی انتخابات همچنان به فعالیت های تبلیغات زودهنگام آن هم در حد گسترده مشغول هستند که براساس نقطه نظرات مجریان انتخاباتی در بررسی صلاحیت آنان تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در البرز در این باره اظهار داشت: هر انتخاباتی قانون خاص خود را دارد و انتخابات شوراهای اسلامی براساس پیش بینی های انجام شده از سوی قانونگذار دارای زمان تبلیغات معین است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین روحی یزدی در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از بررسی صلاحیت ها زمان تبلیغات داوطلبان اعلام می شود و برخی از داوطلبان زودتر از موعد مقرر تبلیغات را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: این عده از داوطلبان با استفاده از برخی عناوین در فضای مجازی تبلیغات زود هنگام خود را آغاز کرده اند.

روحی یزدی گفت: تمام این اقدامات تبلیغاتی زودهنگام ثبت شده و در زمان مقرر خود مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاندار البرز نیز با برشمردن ارکان انتخابات، گفت: یکی از ارکان این عرصه مهم مشارکتی سلامت آن است که باید در عین ایجاد فضای رقابتی و برگزاری هرچه باشکوه آن همراه با برقرار امنیت زمینه را برای انتخابات سالم فراهم کرد.

فتح الله حقیقی افزود: انتخابات مراحلی دارد و اکنون در مرحله پایان ثبت نام هستیم با پایان این مرحله بررسی تایید صلاحیت صورت می گیرد که روند خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: پس از بررسی صلاحیتها و اعلام نتایج نهایی در زمان مقرر تبلیغات آغاز می شود و هر کس زودتر ازاین موعد آغاز کند تخلف دارد.

حقیقی گفت: حتی در چارچوب قانون باید تبلیغات داشت و براساس زمان بندی زمان تبلیغات داوطلبان شوراها ۲۱ لغایت ۲۷ اردیبهشت ماه جاری است و ازهمه داوطلبان انتظارمی رود قانون را رعایت کنند.

وی اضافه کرد:داوطلبان باید به گونه ای قانونی عمل کنند که نیاز به برخورد با آنان نباشد و اگر کسی تخلف دراین زمینه داشته باشد چگونه می تواند بعنوان نماینده مردم خدمت کند .

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات به هرشیوه ای که صورت گیرد رصد خواهد شد و در روند صلاحیت ها موثر است .

معاون استاندار البرز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: رای مرم حق الناس است و باید نهایت دقت دراین زمینه صورت گیرد و امروز در استان البرز از برخی از سایت ها گلایه مندیم که اقدام به تبلیغات زودهنگام می کنند و حتما این مهم از سوی هیات های اجرایی ثبت ودر بررسی صلاحیت ها اعمال می شود .

 
 

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در تهران و شهرستان های تابعه

 

 

 

 

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در تهران و شهرستان های تابعه

… 17 – خانم فاطمه آلیا فرزند اصغر کد نامزد 1419 18 – آقای احمد آلیاری فرزند محمود کد نامزد 1421 19 – آقای رضا آموزگاران فرزند محمد کد نامزد 1424 20 – آقای علیرضا آهنگری فرزند غلامرضا کد نامزد 1426 21 – آقای محمدابراهیم آئینه وند فرزند محمدعیسی کد نامزد 1214 22 – آقای مهدی ابراهیم زاده فرزند محرم کد نامزد 1454 …

شورا آنلاین ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده 14 حوزه انتخابیه استان خوزستان

… 14- بابک مرادی 15- فرشاد مه نگار 16- مرید نیازی ***حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون 1- داریوش آشناگر 2-محمد آل کثیر فرحانی 3- علی اعطا 4- محمد الماسی نژاد 5- ادریس افشین 6- محمد امیر 7- مهران انجیل زاده 8- غلام حسن اورکی 9- بیت اله بابادی 10- محمد بخشی 11- یاسر بروایه …

ایرنا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

فهرست نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان اعلام شد

… 49- اقای حمید هنرجو فرزند حسین کد نامزد 1465 50- آقای محمد یارمحمدی فرزند حجت الله کد نامزد 1469 * در حوزه انتخابیه نهاوند 1 – پیمان احمدوند فرزند احمد حسین کد نامزد 1214 2 – محمد بحیرایی فرزند خدابخش کدنامزد 1216 3 – حسن بهرام نیا فرزند عیسی کدنامزد 1217 4 – غلامرضا جعفری فرزند حبیب اله کدنامزد 1218 …

ایرنا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

 

فهرست نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

– محمود نگهبان سلامی * حوزه انتخابیه درگز 1- اردشیر اردشیری ، 2- احمد پیر زاده ، 3- اسفندیار جلایری ، 4- مجید جوادی چهارراه ، 5- عبداله حاتمیان، 6- راحله خدادادی ، 7 – جلیل خسروانی ، 8- حسن رزمیان مقدم ، 9 – حسین رمضان ، 10 – محمد رهدار ، 11- علی شجاع پور ، 12- رضا شیخی نژاد ، 13- صمد صادقی ، 14 – صادق گل کاری ، 15 – حسین محمد زاده ، 16- ناصرنادریان لائین ، …

خبرگزاری مهر ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

43 نامزد در ارومیه برای تصاحب 3 کرسی مجلس رقابت می کنند

…> 12- آقای عربعلی حسن زاده قشلاق فرزند محمد کد نامزد 1279 13- آقای روح الله حضرت پور طلاتپه فرزند محمدعلی کد نامزد 1282 14- خانم فریبا حقیقی فرزند موسی کد نامزد 1286 15- خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد فرزند سیف الدین کد نامزد 1289 16- آقای مهدی خلیل پور فرزند احمد کد نامزد 1292 17- آقای جمشید درستکار مقدم فرزند شجاعلی کد نامزد 1295 …

مشرق نیوز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی نامزدهای انتخابات در یزد اعلام شد

زارع زاده مهریزی، محمد سالکی، حسین ستار شمس آبادی، محمدرضا صباغیان بافقی، محمدعلی طیب زاده، محمدکاظم عزیزی ابرقوئی، سیدمهدی علوی باجگانی، کاظم فرهمند، احمد قنبریان بهابادی، محمود کارگران بافقی، غلامرضا کارگریان مروستی، مرتضی محمدی، غلامرضا محمود میمند، علیمحمد مروی نام و حسین مقیمی اسفندآبادی کاندیداهای تایید صلاحیت شده هستند. در حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستان های یزد و اشکذر محمدجواد …

جماران ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

لیست نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در استان ها

زاده نوری، محمدجواد عامری شهرابی، حجت الله عبدالملکی، لطف الله فروزنده، سیدعلی قریشی، اسماعیل کوثری، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین مظفر، سیدمسعود میرکاظمی، الیاس نادران، محمد ناظمی اردکانی، سیدمحمود نبویان، بیژن نوباوه وطن، مرضیه وحیددستجردی، مهدی وکیل پور. استان خراسان رضوی حوزه انتخابیه مشهدمقدس و کلات: حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی، حجت الاسلام پژمانفر، رضا شیران …

قم نیوز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

… بنایی علی پورفخاری علی اکبر پیمان آیت جعفری محمدصادق جعفری فرانی حسین حاجی رحمیان طسوج محمدحسن حسن زاده خلیل حسینی داود حسینی کاشانی سیدمحمدمصطفی حسینیان سیدحسین خاک آجی بوزایه عباس خزائی فر ابوالفضل خسروانجم محمود خلفی محمد ذوالنوری مجتبی ربانی فاطمه رجب زاده محسن رجب زاده …

عماریون ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

لیست نهایی نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در استان ها + اسامی

… احمد اسفندیاری فسا محمد حسن دوگانی فیروزآباد، قیر حجت الاسلام سید یونس موسوی لامرد و مهر موسوی – سید موسی استان قزوین بویین زهرا روح الله جانی عباسپور تاکستان رجب رحمانی قزوین و آبیک مرتضی حسینی فاطمه محمد بیگی استان کرمان بافت، رابر، ارزوئیه …

خبرگزاری تابناک ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس در قم

… 22. محمد صادق جعفری 23. حسین جعفری فرانی 24. محمد حسن حاجی رحمیان طسوج 25. خلیل حسن زاده 26. داود حسینی 27. سید محمد مصطفی حسینی کاشانی 28. سید حسن حسینیان 29. عباس خاک آجی بوزایه 30. ابوالفضل خزائی فر مشهور به امیر خزایی فر 31. محمود خسروانجم 32. محمد خلفی …

 

خبرگزاری مهر ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

رقابت 31نفر در حوزه انتخابیه ورامین/رقابت22نامزد در حوزه شهریار

… 17- اصغر صانعی فرزند علی مشهور به وکیل کد نامزد1278 18- محسن ضرغام فرزند لطف علی کد نامزد1279 19- عمار فتحی فرزند جواد کد نامزد1287 20- محمد حسین فرجی فرزند ناصر کد نامزد1291 21- محمدرضا فرجی فرزند محمود کد نامزد1292 22- محمد فریدون زاده دویل فرزند عمران کد نامزد1295 23- حجت اله قاجار فرزند اکبر کد نامزد1296 …

باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

:۲۱اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده نهایی مازندران

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده نهایی مازندران به شرح زیر است : حوزه انتخابیه شهرستان آمل 1 عباسعلی ابراهیمی 2 ذبیح اله اکبرزاده 3 حسین تقوی پور 4 رضا حاجی پور 5 سیدعبدا… حسینی 6 یحیی حیدری 7 احمد خضرائی 8 علی رضائی 9 علیرضا شیرزادی …

حسینی 6 یحیی حیدری 7 احمد خضرائی 8 علی رضائی 9 علیرضا شیرزادی …

باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

رقابت تبلیغاتی 96 نامزد برای تصدی هشت کرسی در مجلس دهم

، محمد عمادی رستگار، رسول عمادی وفا ، فرامرز فرمانی، علی قربانی، علی کلوند ، محمد ابراهیم محبی ،رضا نجفیان، علی اصغر همتی، امین الله یاوری و پروین همتی. حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو: فلیچر خانی، عبدالرضا رستمی، علی صفر شریفی، امیر فرخی، حسن پیرکرمی، شهریار مصطفایی، نورالدین زارعی، نصرت الله مهدی زاده، حشمت الله فلاحت پیشه، اکبر جوهری، علی جلیلیان، محسن نوری، …

آفتاب نیوز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

فهرست نامزدهای انتخابات مجلس در آذربایجان غربی اعلام شد

سلمان ذاکر 21- محمد مهدی زارع اندریان 22- الهه سرشار 23- حسین سلطانی 24- سلمان سلیمان زاده 25- سعید شادولی 26- جعفر شامی 27- محمدحسن شفق 28- ابراهیم صفری 29- سعید عباس زاده نجار 30- عزیز عطایی 31- سید دلیر علوی کورانه 32- محمود علیزاده 33- احمد غلامی رضایی 34- عابد فتاحی 35- مصطفی فروزان 36- نادر قاضی پور 37- خضر کاک درویشی 38- پناه کاملی 39- یوسف محبت 40- مهدی محمدی طیب 41- حسین مظاهری 42- علی …

 

هدانا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی و کدهای نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران منتشر شد

…> 131 – آقای محمد رضا ایمانی فرزند محمد حسین کد نامزد 2124 132 – خانم ثریا بابائی فرزند محمود کد نامزد 2127 133 – آقای حسن بابائی فرزند صالح کد نامزد 2128 134 – خانم مریم بابائی فرزند محمد کد نامزد 2129 135 – آقای اسداله بادام چیان فرزند محمدباقر کد نامزد 2146 136 – آقای محمدرضا بادامڃی فرزند رجبعلی کد نامزد 2148 …

اسامی و کد نامزدی اقلیت های مذهبی و شهرستان های استان تهران

دولت بهار ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی و کد نامزدی اقلیت های مذهبی و شهرستان های استان تهران

… 8 – محمود زعفری رحقی فرزند مسلم کد نامزد 1248 9 – حمیدرضا شیخ ویسی فرزند غلام علی کد نامزد 1251 10 – اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد 1254 11 – رضا فیضی فرزند پرویز کد نامزد 1258 12 – فیض اله قرایی فرزند سیف اله کد نامزد 1259 13 – محمد قمی فرزند حسین کد نامزد 1261 14 – احمد کاکاوند …

لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در گیلان

مشرق نیوز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در گیلان

… اسد الله عباسی با کد 1256 محمد علی جانی شوکی با کد 1257 رضا غلامی چماقستانی با کد 1258 قاسم فرج پورخاناپشتانی با کد 1259 جابر لطفی پوریاسوری با کد 1267 مسعود – مجیدی با کد 1268 محمدصادق محمدی با کد 1271 محمدحسین – میرزاآقائی چالکسرائی با کد 1274 محمدتقی – نجف زاده شوکی با کد 1275 حوزه …

اسامی داوطلبان تاییدصلاحیت شده 15 حوزه انتخابیه استان فارس

آفتاب نیوز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی داوطلبان تاییدصلاحیت شده 15 حوزه انتخابیه استان فارس

… 209 جواد گرگین- کد نامزد 1759 210 فاطمه گلناری- کد نامزد 1762 211 زهرا لهسایی- کد نامزد 1765 212 شاهین محمد صادقی- کد نامزد 1767 213 محسن محمدپور- کد نامزد 1769 214 حسن محمدی- کد نامزد 1781 215 سیدجلال الدین محمدی بیدک- کد نامزد 1784 216 محمدرضا محمدی کشکولی – کد نامزد 1786 217 محمود محمدی کیان …

لیست نهایی نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در سراسر کشور

کرج رسا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

لیست نهایی نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در سراسر کشور

، سید محمد حسن ابوترابی فرد، لاله افتخاری، زهره الهیان، مهرداد بذرپاش، احمد توکلی، محمدنبی حبیبی، پرویز داودی، مجتبی رحماندوست، فاطمه رهبر، علیرضا زاکانی، محمد سلیمانی، زهره طبیب زاده نوری، محمدجواد عامری شهرابی، حجت الله عبدالملکی، لطف الله فروزنده، سید علی قریشی، اسماعیل کوثری، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین مظفر، سید مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، محمد ناظمی اردکانی، سید محمود نبویان، …

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس دهم در کرمان اعلام شد

ایرنا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس دهم در کرمان اعلام شد

– عزیزالله نبی زاده شهربابک فرزند مصطفی *حوزه انتخابیه رفسنجان و انار 1- حسین آذین فرزند محمد مشهور به دکتر آذین 2- محمدکاظم ابوالقاسمی کشکوئیه فرزند علی 3- حسن اسفندمز فرزند محمدعلی 4- محمدحسین اسمعیلی درجوزی فرزند احمد 5- عباس امیرحسینی ناصح آباد فرزند حسین 6- احمد انارکی محمدی فرزند محمد مشهور به حاج احمد محمدی 7- حسین انصاری مقدم فرزند محمود مشهور …

تایید صلاحیت 96 کاندیدای انتخابات مجلس در کرمانشاه+اسامی

دولت بهار ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – ۱۷:۵۳

تایید صلاحیت 96 کاندیدای انتخابات مجلس در کرمانشاه+اسامی

عباسی (فرزند محمد)، عباس عباسی (فرزند غلامرضا)، فرهاد فتاحی، حمیدرضا فرهادی، وهاب فرهمند، محمد کاظمی، محمد کرمی راد، محمود کرمی راد، حاجی علی کریمی، جهانبخش کریمی، ستار محمدی، ناصر مرادی بیله هویی، عبدالرضا مصری و مرتضی موحدنیا در حوزه انتخابیه کرمانشاه است. فلیچر خانی، عبدالرضا رستمی، علی صفر شریفی، امیر فرخی، حسن پیرکرمی، شهریار مصطفایی، نورالدین زارعی، نصرت الله مهدی زاده، حشمت الله …

اسامی نامزدهای مجلس در غرب استان تهران

خبرگزاری فارس ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

اسامی نامزدهای مجلس در غرب استان تهران

… 16 محمود صادقی احمد 1279 17 مصطفی عاشوری محمود 1281 18 سید محمد علوی سید یوسف 1286 19 عباس فتحی پرویز 1287 20 محسن فیض اللهی فتح الله 1291 21 محمدعلی فیض اللهی حاج قدرت 1292 22 الهه کرمعلی زاده حسن 1298 23 نادر کرمی دهلان علی 1412 24 پروانه کریمی احمدعلی 1415 …

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی اعلام شد

هدانا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ 

 

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی اعلام شد

… 6 – آقای سیاوش جدی فرزند عزیز کد نامزد 1246 حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر 1 – آقای علی آجودان زاده فرزند سیف اله مشهور به دکتر آجودان زاده کد نامزد 1214 2 – آقای علی آذریان فرزند حسن مشهور به مطهری کد نامزد 1218 3 – آقای جواد ابراهیم پورخلیلی فرزند احمد مشهور به ابراهیم پور کد نامزد 1247 …

 

فهرست نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل اعلام شد

ایرنا ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

فهرست نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل اعلام شد

…، فرمانداری کاشان در اطلاعیه ای فهرست 26 نامزد انتخاباتی را برای اطلاع عمومی حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل به شرح زیر اعلا م کرد: 1- رضا آقا ظهیری کاشانی فرزند محمد با کد نامزدی 1214 2- حسن ابوالحسنی آرانی فرزند عبدالله کد نامزدی 1216 3- محمود امامیان دهقی فرزند مهدیکد نامزدی 1218 4-عباس انصاری تبارفرزند رحمت الله کدنامزدی 1219 …

فهرست نهایی نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در سراسر کشور

۱۳۹۴/۱۱/۲۹

فهرست نهایی نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در سراسر کشور

… پاسارگاد، مرودشت محمد مهدی برومندی 1 جهرم رضائی کوچی- محمد رضا 1 خرامه، سروستان و کوار داریوش اسماعیلی 1 داراب و زرین دشت محمد جواد عسکری 1 سپیدان احمد اسفندیاری 1 فسا محمد حسن دوگانی 1 فیروزآباد، قیر حجت الاسلام سید یونس موسوی 1 لامرد و مهر …

اسامی 1121 نامزد انتخابات مجلس تهران همراه با کد انتخاباتی

۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – ۱۸:۰۲

اسامی 1121 نامزد انتخابات مجلس تهران همراه با کد انتخاباتی

… 402 – آقای علیرضا دولت یاردهخوارقانی فرزند محمد رضا کد نامزد 4828 403 – آقای محمدرضا دولتی فرزند علی اکبر کد نامزد 4829 404 – آقای حسین علی دهقان منشادی فرزند اصغر کد نامزد 4797 405 – آقای عباس دهقانی فرزند علی مشهور به کاشانی کد نامزد 4812 406 – آقای محمود دهقانی فرزند علی کد نامزد 4814 407 – آقای محمدرضا دهقانی سانیج فرزند حسن کد نامزد 4815 …