یه زندگی خوب و آروم

  از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش می کردند تو کجا بودی ؟گفت : در صف کمال اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن . مشکلی که با پول حل شود . مشکل نیست هزینه است ! همیشه رفیق پا برهنه ها باش  چون ریگی به کفششان نیست !! با تمام فقر .هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن ! هر کس سازخودش را می زند  اما مهم شما هستید که به…

Read More