دل نوشته

….. سالی به سال پیش دوخته شد سالی به سالهای عمرما نیز افزوده شد به راستی که دستان مهربان بافنده سالهای عمرمان چه مهربانانه مشغول بافتن این نقش و نگاره رنگارنگیست ، که با برخورد میله های بافتنیش سرود زندگی را نوید دهد سرود یک لحظه نفس کشیدن   سرود یک لحظه خندیدن   سرود  یک لحظه گم شدن ، در اعماق وجود ، و سپس پیدا شدن با شنیدن و لمس ، این موسیقیه زیبا در انتهای هستیه درون. باری چه خوش می نوازد این روح در کالبد وجود ، پنداری…

Read More

آیین ها و جشن های ایرانی ( نوروز)

« سال در نزد ایرانیان همواره دارای چهار فصل نبوده ، زمانی دو فصل: زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه بوده، زمانی دیگر تابستان هفت ماهه ( از فروردین تا آبان) و زمستان پنج ماه ( از آبان تا فروردین) بوده است و سرانجام از زمان نسبتا کهن به چهار فصل سه ماه تقسیم گردیده است . گذشته از ایران، سال و ماه سغدی‌ها، خوارزمی‌ها، سیستان‌ها در شرق و کاپادوکی‌ها و ارمنی‌ها در مغرب ایران، بدون کم و زیاد همان سال و ماه ایرانی بوده است .    مردم…

Read More