نگاه به دریا نگاه به خداست چون عشق ,عشق به خداست. وای دریا سکوتت غوغا میکند ××××××××××××××× هرگاه شاعری را یافتی که گفت دوبار عاشق شده ام بدان هرگز عاشق نشده خواستن همیشه عشق نیست (نادر ابراهیمی) ×××××××××××××× هر که در این سرا در آید نانش دهید واز ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باربتعالی بجان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد . (ابوالحسن خرقانی) ××××××××××××××× باران مظهر پاکی و خلوص است .مظهر خدا ××××××××××××××× هیچ کس را بزرگ مشمار تا شناخت او را کشف کنی (حضرت…

Read More