سخنان ناب

  منتظر باش اما معطل نشو।   تحمل کن اما توقف نکن।   قاطع باش اما لجباز نباش।   صریح باش اما گستاخ نباش।   بگو اره اما نگو حتما।   بگو نه اما نگو ابدا. ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات آخر سال رد شده و قراراست یک سال دیگرکتابهای تکراری را ورق بزند.   – ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتربه دنیا آمده وحالا چکیده ۸ ماه آرزو های طلایی اش زیر چادر اکسیژن تلف…

Read More

گزیده های طلایی

        برای اینکه بدانید چه در سر دارید به احساسات خود نگاه کنید . احساسات شما بیانگر فکرهای شما هستد .   با داشتن فکرهای خوب .ممکن نیست حال بدی داشته باشیم .   هر چه می خواهید مجسم کنید. نگویید : (نمی توانم صاحب این باشم ). فکر خودتان را عوض کنید . هرچه بخواهید جهان از بخشیدن آن به شما ناتوان نیست .   به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود. چنان که پای به گل فرو شود .به عشق فرو…

Read More

جملات طلایی

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .          ( دکتر شریعتی) راز خوشبختی  این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختی شما هستند .        (آندره مورا) زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم در حسرت نیمه اول.     ( اسپنسر جانسون) عشق  تنها چیزی است که هر چه بیشتر ببخشید بیشتر می شود     .          (ویکتور هوگو ) مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران.                  (کنفوسیوس)…

Read More