گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج + شما به همان اندازه خوشبخت هستيد كه خودتان مي خواهيد .

      • اگر به نداي درون خود گوش دهيد و از فطرت خود پيروي كنيد احتمال اشتباه بسيار كم خواهد شد . • شما به همان اندازه خوشبخت هستيد كه خودتان مي خواهيد . • انكار, ريشه بسياري از بيماريهاي روحي است . چيزهايي كه در زندگي حاضر نيستيد بپذيريد را ريشه يابي كنيد . • مهمترين ارزشهاي زندگي در وجود كساني است كه دوستشان داريد و كساني كه دوستتان دارند. • اعتماد به نفس يك نگرش است و نگرشها از واقعيت ها مهمترند . • تمركز كامل…

Read More