سخنان ناب

  منتظر باش اما معطل نشو।   تحمل کن اما توقف نکن।   قاطع باش اما لجباز نباش।   صریح باش اما گستاخ نباش।   بگو اره اما نگو حتما।   بگو نه اما نگو ابدا. ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات آخر سال رد شده و قراراست یک سال دیگرکتابهای تکراری را ورق بزند.   – ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتربه دنیا آمده وحالا چکیده ۸ ماه آرزو های طلایی اش زیر چادر اکسیژن تلف…

Read More