چاكرا ها و ارتباطها گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج + همراه با رنگ هاي مورد نظر5

چاكراي پيشاني : نيلي اگر خيلي كم كار باشد ، از رنگ نيلي و اگر بيش از حد پر كار باشد ، از نارنجي كمرنگ يا هلويي و به دنبال آن از كمي نيلي استفاده مي شود. اعمال فيزيكي : چاكراي پيشاني بر اعمال غده هيپو فيز ، تمام غده هاي درون ريز و سيناپس هاي مغز تاثير مي گذارد و به سيستم ايمني بدن هم مربوط است. در تعادل اعمال نيمكره هاي مغز نقشي اساسي دارد. اين چاكرا عموما” مربوط به سينوس ها ، چشم ها ، گوش ها…

Read More

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر+ گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

چاكراي فرق سر: بنفش اگر خيلي كم كار باشد ، از رنگ بنفش و اگر بيش از حد پر كار باشد ، از رنگ زرد و به دنبال آن كمي بنفش استفاده مي شود.   اعمال فيزيكي : اين مركز بر كل سيستم عصبي و استخوان بندي بدن تا ثير مي گذارد . همچنين غده صنوبري ، تمام مسير هاي عصبي و سيناپس هاي الكتريكي داخل بدن متا ثر از آن است. اين چاكرا با عمل بجا و مناسب بصل النخاع ارتباط دارد. اعمال فيزيكي : اين چاكرا با سطح…

Read More

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر. 1- چاكراي فرق سر: بنفش. 2- چاكراي پيشاني : نيلي. 3- چاكراي گلو: آبي. 4- چاكراي قلب : سبز. 5- چاكراي زرد : شبكه ي خورشيدي. 6- چاكراي ريشه : قرمز. الف ) گردني : سر ، چشمها ، گوشها ، سينوس ها ،گلو و غيره . ب) گلويي : قلب، ششها ، شكم ، كبد ، آدرنال ، پانكراس ، پ) ديافراگم : سينه ها . كسيه صفرا . روده كوچك و غيره . ت) كمري : روده…

Read More