شعر کودکی

كودكيهايم اتاقي ساده بود قصه اي دور اجاقي ساده بود شب كه مي شد نقشها جان مي گرفت روي سقف ما كه طاقي ساده بود   مي شدم پروانه خوابم مي پريد خوابهايم اتفاقي ساده بود زندگي دستي پر از پوچي نبود   بازي ما جفت و طاقي ساده بود قهر مي كردم به شوق آشتي عشقهايم اشتياقي ساده بود ساده بودن عادتي مشكل نبود سختي نان بود و باقي ساده بود قيصر امين پور

Read More