فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک (۱۲-۱۴۰۱)


دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک را با استفاده از مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه ۵  ابنیه و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  پنجشنبه  تاریخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۱ 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز  یکشنبه  تاریخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت ۱۰ صبح  روز  دوشنبه  تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱
زمان بازدید از محل اجرای پروژه:  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز  دوشنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ 
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱.۰۸۳.۵۶۵.۶۶۷  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲ و ۰۲۱۸۸۷۹۴۱۸۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 

ادامه مطلب  اتابک وثوقی :: انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی تهران :: حمایت کلینیک های کاردرمانی ذهنی استان گیلان

Source linkSource link

Related posts

Leave a Comment