چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.

1- چاكراي فرق سر: بنفش.

2- چاكراي پيشاني : نيلي.

3- چاكراي گلو: آبي.

4- چاكراي قلب : سبز.

5- چاكراي زرد : شبكه ي خورشيدي.

6- چاكراي ريشه : قرمز.

الف ) گردني : سر ، چشمها ، گوشها ، سينوس ها ،گلو و غيره .

ب) گلويي : قلب، ششها ، شكم ، كبد ، آدرنال ، پانكراس ،

پ) ديافراگم : سينه ها . كسيه صفرا . روده كوچك و غيره .

ت) كمري : روده بزرگ ، طحال ، كيسه صفرا ، پايين تنه ي پشت ،

پروستات ، اندام هاي جنسي.

ث) لگني : دنبالچه . پاها . راست روده . مقعد . اندام هاي جنسي و غيره.

چون جسم انسان سيستمي انرژيك است ، مي توانيم از اشكال مختلف كمك بگيريم تا بر اعمال انرژي

جسماني ، اثر مقابل بگذارد. شنا خت سيستم چاكاراها ، يكي از راه هاي به كارگيري رنگ به عنوان مرحله درمان است.

واژه ي ” چاكرا ” بر گرفته از زبان سانسكريت و به معناي ” چرخ ” است.

چاكراها واسطه هاي اصلي تمام انرژي هايي است كه به بدن وارد يا از آن

خارج مي شود. چاكراها واسطه تغييرات نا گهاني سيستم انرژي هستند.

هرچند چاكراها را نمي توان بخشي از كالبد فيزيكي به حساب آورد ، حوزه هاي

انرژي نا محسوس اطراف بدن را به فعاليت هاي جسما ني مرتبط مي كنند.

با اين كه عده اي ماوراءالطبيعه را موضوعي بي معنا و در حكم طلسم و جادو

مي دانند ، علم جديد نشان داده شده است در نقاطي كه بنا بر حرف هاي گذشتگان ،

محل چاكراهاست ، برون تابي الكترو مغناطيس بيشتر است .

چاكراها به بدن كمك مي كنند كه هنگام اعمال فيزيكي ، روحي ،رواني و ذهني ،

انرژي انتشار دهند. چاكراها از طريق غده هاي درون ريز و ستون فقرات به اعمال

فيزيكي بدن مربوط هستند و در تماس هاي متعدد مهره هاي ستون فقرات براي ورود

و خروج انرژي به عنوان واسطه عمل مي كنند. اين انرژي از راه سيستم عصبي و

گردش خون در سر تاسر بدن پخش ودرطول مسير ، تمام اندام ها و بافت ها و

سلول ها به طور مناسب انرژيارتعاشي در يافت مي كنند.

يكي از راه هاي موثر اعاده سلامت ، استفاده از رنگ است. تك تك چاكراها و اندام هاي

مربوط به آن و سيستم هاي بدني در برابر رنگي به خصوص واكنش نشان مي دهند .

اگردر بدن نا هماهنگي و عدم تعادل وجود داشته باشد ، مي توانيم با استفا ده از رنگ و تركيبات آن ،

تعادل را به چاكراها بر گردانيم. بنابر اين چاكراها واسطه انرژي براي بدن و سيستم جسماني

محسوب مي شوند .ارتعاشات رنگ با برون تابي نيروي الكترو مغناطيسي فعل و انفعال ايجاد

مي كند. اين ارتعاشات رنگي به ستون فقرات مي رسد و ستون فقرات فركانس هاي رنگ را از

طريق سيستم اعصاب به ساير اندام هاي بدن مي رساند و در نتيجه ، توازن و ثبات ايجاد مي شود .

اين مساله در مورد عدم توازن روحي و احساسي نيز كه باعث تشديد مشكلات جسماني است ، صدق

مي كند.

 

ادامه مطلب  کاندیدای انتخابات 96 نظام پزشکی کرج دکتر اصغر عزیزی

 

 

 

 

 

 

Related posts